Start

Extern remiss vid förhandlat förfarande med föregående annonsering

Publicerad 04 oktober 2018
Hej,

Är det möjligt vid förhandlat förfarande med föregående annonsering enligt LOU efter steg 1, kvalificering av anbudssökande skicka ut upphandlingsdokument på extern remiss innan steg 2 till de anbudssökande som kvalificerade sig och kommer bli inbjudan till att lämna anbud i steg 2?
 
Om man kan skicka ut en extern remiss får man dessutom i samband med extern remiss ha enskilda dialogmöten med de kvalificerade anbudssökande?

Syftet med de enskilda mötena är att få in information kring kravnivåer, produktlösningar osv. Självklart ges alla kvalificerade leverantörer samma möjlighet med samma frågor och allting dokumenteras.

Med vänliga hälsningar
Elin

Elin

Publicerad 04 oktober 2018

Hej Elin,

Vi anser att det är oklart om det är möjligt att be om synpunkter på ett preliminärt upphandlingsdokument efter sista dag för anbudsansökan men innan anbudsgivning i något annat annonserat upphandlingsförfarande än konkurrenspräglad dialog.

I ett förhandlat förfarande med föregående annonsering är det inte tillåtet att ha en dialog med leverantörerna efter de har kvalificerat sig till steg två, men innan de har lämnat anbud. Med dialog avser vi här dialog under pågående upphandlingsförfarande i den mening som framgår av bestämmelserna om dialog i en konkurrenspräglad dialog.

I ett förhandlat förfarande med föregående annonsering är det däremot tillåtet att förhandla. Dialog är inte samma sak som förhandling i upphandlingsrättslig mening. Det är dessvärre relativt oklart hur förhandling förhåller sig till dialog i praktiken, exempelvis om de delvis överlappar varandra. Rättstillämpningen får avgöra vad som gäller i denna fråga. Vad förhandlingarna får omfatta är dock begränsat, se inlägget Vad får man förhandla om enligt LOU? i vår Frågeportal.

Något som dock är klart är att förhandling kan leda till att ändringar sker i upphandlingsdokumenten. Med det sagt bör man inte glömma bort att syftet med förhandlingarna ska vara att förbättra anbuden så att den upphandlande myndigheten kan erhålla varor, tjänster och byggentreprenader som i högsta möjligt mån är anpassade till myndighetens särskilda behov. De inlämnade anbuden ska således anpassas till underlaget, och inte tvärtom. En annan sak är att det till följd av förhandling kan behöva göras vissa justeringar i upphandlingsdokumenten.

Rättstillämpningen får avgöra om det är möjligt att be om externa synpunkter på ett preliminärt upphandlingsdokument genom att skicka detta på remiss och genom dialogmöten efter sista dag för anbudsansökan men innan anbudsgivning i något annat annonserat upphandlingsförfarande än konkurrenspräglad dialog.

Det är dock möjligt att ha dialog på det sätt du beskriver i ditt exempel i förfarandet konkurrenspräglad dialog. Det kan vara lämpligt att genomföra upphandlingen genom en konkurrenspräglad dialog istället för ett förhandlat förfarande om det finns ett behov av dialog för att exempelvis precisera tekniska specifikationer under upphandlingens gång.

Källhänvisningar
6 kap. 20–25 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelser om konkurrenspräglad dialog.

Med vänlig hälsning,

Gustav

08 oktober 2018 (Uppdaterat 09 december 2020)

Hej

Vad grundar du detta på i LOU?
I ett förhandlat förfarande med föregående annonsering är det inte tillåtet att ha en dialog med leverantörerna efter de har kvalificerat sig till steg två, men innan de har lämnat anbud.

Med vänlig hälsning
Sylve

Sylve Gunnarsson

18 oktober 2018

Hej Sylve,

Vi grundar det på flera omständigheter. För det första finns det inte någon uttrycklig bestämmelse som tillåter dialog i ett förhandlat förfarande med föregående annonsering. För det andra finns inget i förarbetena eller praxis som tyder på att dialog skulle vara tillåtet i ett förhandlat förfarande med föregående annonsering. Tvärtom tyder allt på att det ska vara en skillnad mellan förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog i LOU.

Ytterligare ett argument som talar emot möjligheten till dialog är att det finns omständigheter som tyder på att samtliga upphandlingsdokument ska vara tillgängliga redan i första steget i tvåstegsförfarande, se mer i inlägget Måste all dokumentation vara med i steg 1 vid selektivt förfarande?. Den sistnämnda frågan har dock inte prövats i EU-domstolen eller i någon av våra nationella förvaltningsdomstolar.

Överväger en upphandlande myndighet att genomföra en dialog i ett förfarandena förhandlat förfarande med föregående annonsering kan det vara lämpligt att utreda om det finns rättsliga förutsättningar för ett sådant agerande.

Vill en upphandlande myndighet ha en dialog med leverantörerna på marknaden utan att genomföra en konkurrenspräglad dialog bör detta ske innan det formella upphandlingsförfarandet är påbörjat. Detta eftersom utrymmet för dialog är stort i det skedet av inköpsprocessen.

Läs mer
Läs mer om tidig dialog på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Gustav

25 oktober 2018 (Uppdaterat 09 december 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.