Start

Hur omfattande ska motivering till varför kontraktet inte delas upp vara?

Vi ställde följande fråga/påstående till Region Uppsala; Vi vill att ni motiverar varför upphandlingskontraktet inte tilldelas i separata delar. Vi menar att genom att välja att bara ha en leverantör är det konkurrenshämmande och man utesluter ett stort antal aktörer från att lämna anbud. Jämför Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 4 kap. 14 §.

Svaret vi fick är följande: Vi kommer att teckna avtal med en leverantör för att säkerställa att alla synergier blir omhändertagna, både vad gäller varumärke och produktion. Den leverantören får gärna använda sig av en underleverantör för att kunna leverera de efterfrågade tjänsterna. Kom ihåg att bifoga samarbetsavtal.

Vi tycker inte att det är ett svar på frågan, hur ska vi göra för att få ett svar?

Mikael

Publicerad 24 oktober 2018

Hej Mikael!

Motiveringsskyldigheten att ett kontrakt inte ska tilldelas i separata delar
Upphandlande myndigheter är vid direktivstyrda upphandlingar skyldiga att överväga om kontraktet ska delas upp i separata delar. Det finns dock ingen skyldighet att dela upp kontrakt. När det gäller omfattningen av motiveringsskyldigheten är det huvudskälen till valet att inte dela upp ett kontrakt som ska anges. Någon mer ingående beskrivning av skälen behöver inte lämnas.

Om det svar ni har fått i det aktuella fallet är tillräckligt eller inte kan vi inte svara på eftersom vi inte gör bedömningar i enskilda fall. Upplever ni att det inte går att utläsa skälen till valet att inte dela upp kontraktet kan det vara lämpligt att be om ett förtydligande. Vidare får en upphandling inte utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt.

När bör en uppdelning i separata delar ske?

När en uppdelning bör ske och hur uppdelningen av ett kontrakt ska göras måste bedömas utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall. Upphandlande myndigheter bör enligt LOU-direktivet särskilt dela upp större kontrakt i delar för att stärka konkurrensen. I LOU-direktivet anges även att en uppdelning kan göras på kvantitativ basis så att storleken på de enskilda kontrakten bättre överensstämmer med de små och medelstora företagens kapacitet. Uppdelningen kan även ske på kvalitativ basis, beroende på de olika berörda verksamhetsgrenarna och specialiseringarna. På dessa sätt blir innehållet i de enskilda kontrakten närmare anpassade till de specialiserade sektorer där små och medelstora företagen är verksamma.

Läs mer
För mer information vänligen se inlägget Vad innebär skyldigheten att motivera om kontraktet inte delas upp i separata delar? och Hur begränsar vi antalet leverantörer? . Du kan även läsa mer om Mål 3 – En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens på vår webbplats.

Läs även om att motivera varför upphandlingen inte delas och rapporten Dela upp eller motivera i upphandlingen - Rapport om motiveringsskyldigheten i LOU på Konkurrensverkets webbplats.

Källhänvisningar
  • 4 kap. 14 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – skyldighet att motivera att ett kontrakt inte ska tilldelas i separata delar
  • prop. 2015/16:195 s. 450 – någon mer ingående beskrivning av skälen till varför ett kontrakt inte ska tilldelas i separata delar behöver inte lämnas
  • 4 kap. 2 § LOU – en upphandling får inte utformas i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt
  • beaktandesats 78 i LOU-direktivet – upphandlande myndigheter bör särskilt dela upp större kontrakt i delar för att stärka konkurrensen
  • hela LOU utom 19 kap. LOU – bestämmelser om direktivstyrd upphandling.
Med vänlig hälsning,

Klara

26 oktober 2018 (Uppdaterat 05 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.