Start

När ska man ställa krav på miljöplan?

Hej!
När är det relevant att ställa krav på Miljöplan i entreprenader? Inom vår verksamhet upphandlar vi Anläggning-, drift- och underhållsentreprenader (ej byggentreprenader). I vissa upphandlingar har krav på miljöplan kommit med och i andra inte. Vet ej om vi har följt upp kraven någon gång.
Vi ställer ofta krav på systematiskt miljöarbete.

Caroline Sundvall

Publicerad 13 november 2018

Hej

I förhållande till Parisavtalets 1,5 graders mål så är det relevant att ställa verksamma miljökrav, åtminstone avseende klimatpåverkan, i de flesta bygg- och anläggningsentreprenader. Avseende tjänster för drift och underhåll, som omfattar transporter, uppvärmning eller materialomsättning är det också relevant.

I det så kallade Parisavtalet kom deltagande stater överens om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius, eftersom klimatuppvärmning över det kan leda till mycket svåra följder. FN:s klimatpanels (IPCC) senaste rapport varnar för att det blir svårt att hålla sig till 2 graders uppvärmning om inte ansträngningarna i klimatarbetet ökar dramatiskt.

En miljöplan ska vara tydligt och kraven ska gå att följa upp
En miljöplan bör omhänderta de miljökrav ni i upphandlingen ställer på entreprenaden, annars riskerar ni att dessa tappas bort. Att ställa krav på en miljöplan i en entreprenad kan vara bra om det finns konkreta mål och nivåer i planen så den går att förstå och går att följa upp. Krav som är otydligt utformade och otydliga i hur de kommer att följas upp och/eller om Upphandlande myndighet eller enhet signalerar att de inte har resurser eller ambition att följa upp ställda krav, så indikerar erfarenheter att det är vanligt att kraven heller inte tas på allvar, med resultat att kraven inte heller uppnås. Och då är det ju tyvärr meningslöst att ställa krav.

Även om det inte föreligger någon skyldighet för upphandlande organisationer att kontrollera samtliga ställda krav, så följer det av EU-domstolens rättspraxis att krav och villkor måste vara möjliga att kontrollera.

Vad bör en miljöplan innehålla?
Tydliggör vilken part som ansvarar för vad. Tydliggör vilka krav som ställs, vilka funktioner och roller i projektet som ansvarar för vilka krav, i vilka styrande dokument kraven mer ska återfinnas, vilka rutiner som ska följas för att kraven ska kunna implementeras, när kraven ska vara uppnådda, hur avvikelser hanteras och godkänns, hur kravefterlevnad kan verifieras, hur rättelser kan ske, vem som ska verifiera att kraven uppnåtts, vad som händer om de inte efterlevs.

Avseende avvikelser, rättelser, ansvar och sanktioner med mera så finns det bestämmelser i de frivilliga entreprenadkontrakten ABT 06 och AB 04 att förhålla sig till, om ABT 06 eller AB 04 används.

Alla krav och villkor måste vara proportionerliga
Alla krav och villkor som ställs i en upphandling måste vara förenlig med de grundläggande upphandlingsprinciperna, däribland proportionalitetsprincipen. Proportionalitetsprincipen innebär att den upphandlande organisationen inte får ställa högre krav än vad som är nödvändigt för att uppnå det bakomliggande syftet med upphandlingen. En bedömning om ett visst krav är proportionerligt måste alltså göras i varje enskilt fall. Om upphandlingen rör små projekt kan ett krav på miljöledningssystem vara oproportionerligt, men omständigheterna i övrigt kan leda till att kravet ändå är proportionerligt i det enskilda fallet.

Läs mer
Mer information om de upphandlingsrättsliga bestämmelserna som avser miljöledningssystem och miljöledningsstandarder finns på vår webbplats.

Källhänvisningar EU-domstolens som i mål C-448/01 Wienstrom – alla krav och villkor som ställs i en upphandling måste vara möjliga att kontrollera

Med vänlig hälsning,

Jens

19 november 2018 (Uppdaterat 12 februari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.