Start

Finns möjlighet att komplettera med fler leverantörer i ett rangordnat ramavtal?

Hej,

Om man har genomfört ett annonserat förenklat förfarande av ett ramavtal där fördelningsnyckeln är rangordning av max 3 leverantörer och det bara finns ett lämpligt anbud kvar och det därför bara blir en leverantör antagen, kan man direktupphandla nr 2 och 3 till rangordningen bland de som lämnat anbud men som inte kvalificerade sig?

Det vill säga att oavsett vilka anbud man får in vid direktupphandlingen så kan de inte placera sig före 1:an utan bara rangordnas efter den, men vi vill i alla fall ha fler än en leverantör då vi vet av erfarenhet att en leverantör aldrig kommer kunna leverera hela behovet.

Eller måste vi anta den enda leverantörer och sedan utföra kompletterande upphandlingar när den inte kan leverera?

Mvh
Camilla

Camilla Hulkki

Publicerad 13 november 2018

Hej Camilla,

Nej, det går inte att lägga till fler leverantörer i ett befintligt gällande ramavtal.

Däremot kan en upphandlande myndighet i den beskrivna situationen genomföra en ny upphandling där det av upphandlingsdokumenten framgår att den upphandlande myndigheten redan har ett befintligt ramavtal med en leverantör och att avrop från det nya ramavtalet kommer att göras först efter det att den befintliga ramavtalsleverantören har meddelat att den inte åtar sig uppdraget. Notera dock att en bedömning behöver göras i det enskilda fallet avseende vilka avtalsrättsliga skyldigheter myndigheten har i förhållande till respektive leverantör. Notera också att det i denna situation rör sig om två olika ramavtal som inte överlappar varandra.

Skulle myndigheten inte ha med en sådan skrivning i upphandlingsdokumenten kan följande noteras. Frågan om en upphandlande myndighet är skyldig att avropa från ett ramavtal eller inte är främst av avtalsrättslig karaktär. Det är med andra ord en avtalsrättslig fråga om den upphandlande myndigheten ska anses vara förpliktigad att använda sig av ett ramavtal.

Vidare har vissa uppfattningen att en upphandlande myndighet inte får ha flera parallellt löpande ramavtal för samma kontraktsföremål (det vill säga överlappande ramavtal), bland annat eftersom det skapar utrymme för godtycklighet då myndigheten kan göra avrop från ett ramavtal med sämre villkor än vad som hade gällt enligt det konkurrerande ramavtalet. Vissa menar att överlappande ramavtal ger en upphandlande myndighet en valfrihet som kan strida mot likabehandlings- och transparensprincipen. Mot detta talar sista meningen i beaktandesats 61 i LOU-direktivet där det framgår att upphandlande myndigheter enligt LOU-direktivet inte är skyldiga att anskaffa byggentreprenader, varor eller tjänster som omfattas av ett ramavtal enligt det ramavtalet. Vad vi känner till finns det ingen vägledande praxis där denna fråga har ställts på sin spets. På grund av det oklara rättsläget kan det vara lämpligt att undvika överlappande ramavtal.

Läs mer 
Läs mer om varför det inte är möjligt att lägga till ytterligare leverantör i ett befintligt ramavtal i inlägget Går det att lägga till nya leverantörer i ett befintligt ramavtal? i vår Frågeportal.

Läs även mer om vilka skyldigheter en upphandlande myndighet har att anskaffa varor, tjänster och byggentreprenader som omfattas av ett ramavtal från just det ramavtalet i inläggen Får vi köpa från leverantörer utanför vårt ramavtal? och Ramavtal med oväntat låg beställning, bryter myndigheten mot avtalet? i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning,

Gustav

14 november 2018 (Uppdaterat 12 februari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.