Start

Ska tilldelningskriterier vara med i steg 1 i ett förhandlat förfarande med föregående annonsering?

Den 25 oktober 2023 blir EU:s nya standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar, eForms, obligatoriskt att använda vid annonsering över tröskelvärdena. Det här inlägget berörs i viss utsträckning av ändringarna men har ännu inte uppdaterats med aktuell information. Vi avser uppdatera inlägget inom kort.

Hej,

Måste anbudsinfordran i steg 1 innehålla till exempel tilldelningskriterierna eller räcker det om anbudsinbjudan som sänds till det kvalificerade leverantörerna i steg 2 innehåller dessa?

Det vill säga vad måste minst framgå av anbudsinfordran i steg 1 (där kvalificeringen görs) vid ett förhandlat förfarande med föregående annonsering över tröskelvärdet enligt LOU?

Jan

Publicerad 12 november 2018

Hej Jan,

En upphandlande myndighet ska vid ett förhandlat förfarande med föregående annonsering informera sin avsikt att tilldela kontrakt eller ingå ramavtal genom en anbudsinfordran. Detta kan ske antingen genom en annons eller genom en förhandsannons om den upphandlande myndigheten inte är en central upphandlande myndighet.

I LOU gäller som huvudregel att den upphandlande myndigheten vid annonsering och förhandsannons om upphandling, med elektroniska medel ska ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen publiceras. Vid förhandlat förfarande med föregående annonsering ska den upphandlande myndigheten dock senast ge de utvalda anbudssökandena fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten med elektroniska medel i samband med inbjudan att lämna anbud.

En annons eller ett meddelande som en upphandlande myndighet ska skicka till Europeiska unionens publikationsbyrå ska ha det format som framgår av kommissionens genomförandeförordning 2015/1986. Detta gäller även förhandsannonser. Att sådana annonser och förhandsannonser ska innehålla vissa uppgifter följer av artikel 51.1 i LOU-direktivet som hänvisar till bilaga V i LOU-direktivet. Även LOU:s förarbeten hänvisar till bilaga V i LOU-direktivet angående annonsens och förhandsannonsens utformning.

Vilken information som ska finnas med i en förhandsannons framgår av bilaga V del B till LOU-direktivet. Då förhandsannonsen ska användas som en anbudsinfordran ska även informationen som anges i avsnitt II i samma del och bilaga finnas med. I punkt 6 anges att den upphandlande myndigheten ska, så långt det redan är känt, ge en kortfattad beskrivning av de kriterier som ska tillämpas vid tilldelning av kontraktet. Vilken information som ska finnas med i en annons framgår av bilaga V del C till LOU-direktivet. Där framgår av punkt 18 att annonsen ska innehålla de kriterier som ska användas för tilldelningen av kontraktet.

LOU skiljer sig dock något från LOU-direktivets bestämmelser. Om upphandlingsdokumenten i steg 1 inte innehåller uppgift om tilldelningskriterier samt kriteriernas inbördes vikt eller prioritetsordning ska detta enligt LOU framgå av inbjudan att lämna anbud (se 10 kap. 9 § tredje stycket punkten 5 LOU) Det finns alltså inget uttryckligt krav i LOU på att upphandlingsdokumenten ska innehålla uppgifter om tilldelningskriterier redan i steg 1.

Det är alltså inte helt klarlagt om den upphandlande myndigheten måste tillhandahålla all information om tilldelningskriterierna redan i annonsen (vilket framgår av LOU-direktivet och förarbetena till LOU) eller om det räcker att skicka ut information om det i inbjudan att lämna anbud i steg 2 (vilket framgår av LOU). Rättstillämpningen får avgöra vad som gäller i denna fråga.

Om tilldelningskriterier och viktning framgår av upphandlingsdokumenten i steg 1 får som utgångspunkt inte den upphandlande myndigheten ändra dessa i ett senare skede. Under vissa omständigheter kan det dock vara möjligt. Läs mer om detta inlägget Glömde ange en sak i upphandlingsdokumenten, går det att komplettera under anbudstiden? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 10 kap. 1-2 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - avsikten att tilldela kontrakt eller ingå ramavtal genom en anbudsinfordran kan ske antingen genom en annons eller genom en förhandsannons om den upphandlande myndigheten inte är en central upphandlande myndighet
  • 10 kap. 7 § LOU - den upphandlande myndigheten ska vid annonsering om upphandling och förhandsannonsering med elektroniska medel ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen publiceras 
  • 10 kap. 9 § LOU - vid förhandlat förfarande med föregående annonsering ska den upphandlande myndigheten dock senast ge de utvalda anbudssökandena fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten med elektroniska medel i samband med inbjudan att lämna anbud
  • 5 § upphandlingsförordningen (2016:1162) - en annons eller ett meddelande som en upphandlande myndighet ska skicka till Europeiska unionens publikationsbyrå (TED) ska ha det format som framgår av kommissionens genomförandeförordning 2015/1986
  • prop. 2015/16:195 s. 1049 ff. - hänvisning till bilaga V i LOU-direktivet angående annonsens och förhandsannonsens utformning.

Utbrutet inlägg
Vi har brutit ut din följdfråga från det ursprungliga inlägget Hur begränsar man antalet sökande i steg 1 i ett förhandlat förfarande?.

Med vänlig hälsning,

Rasmus

19 november 2018 (Uppdaterat 20 april 2021)

Hej,

Är svaret detsamma om det gäller förhandlat förfarande med föregående annonsering i enlighet med LUF?

Sofia

19 januari 2021

Hej Sofia,

Ja, svaret är detsamma när upphandlingen genomförs enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF).

Vad en förhandsannons som används som anbudsinfordran ska innehålla för uppgifter framgår av bilaga V del A till LUF-direktivet. I punkt 21 framgår att tilldelningskriterierna ska anges om det är möjligt.

Ett meddelande om upphandling vid ett selektivt eller förhandlat förfarande ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga XI del B respektive C i LUF-direktivet. I punkten 16 respektive 15 anges att tilldelningskriterierna ska anges i meddelandet.

Samma huvudregel som vid upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller vid upphandling enligt LUF, det vill säga att enheten vid annonsering och förhandsannons om upphandling, med elektroniska medel ska ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen publiceras. Om upphandlingsdokumenten i steg 1 inte innehåller uppgift om tilldelningskriterier samt kriteriernas inbördes vikt eller prioritetsordning ska detta enligt LUF framgå av inbjudan att lämna anbud, vilket innebär att LUF skiljer sig från LUF-direktivets utformning.

Källhänvisningar
  • 10 kap, 8 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) - den upphandlande enheten ska vid annonsering om upphandling och förhandsannonsering med elektroniska medel ge fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten från den dag då annonsen publiceras
  • 10 kap. 10 § LUF - vid förhandlat förfarande med föregående annonsering ska den upphandlande enheten dock senast ge de utvalda anbudssökandena fri, direkt, fullständig och kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten med elektroniska medel i samband med inbjudan att lämna anbud.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

25 januari 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.