Start

Får kompletterande beställningar göras efter kontraktet har löpt ut vid upphandling enligt 19 kap?

Är 17 kap. 11 § LOU tillämplig för kompletterande beställningar som behöver göras efter att kontraktets löptid gått ut?

Är 17 kap. 11 § LOU tillämplig för kompletterande beställningar som behöver göras efter en upphandling under tröskelvärdet enligt 19 kap. LOU? (19 kap. 2 § LOU nämner att endast 1 § i 17:e kap. ska tillämpas vid upphandling enligt 19 kap.)

Patrik

Publicerad 22 november 2018

Hej!

Vad gäller vid kompletterande beställningar efter att kontraktet har löpt ut?
Ändringar av kontrakt eller ramavtal får enbart göras om någon av undantagsbestämmelserna i 17 kap. 9–14 § lagen om offentlig upphandling (LOU) är tillämpliga, annars måste det göras en ny upphandling. Om en kompletterande beställning görs efter ett kontrakt löpt ut kan inte bestämmelsen bli tillämplig, eftersom det då inte finns något kontrakt att ändra.

I övrigt kan nämnas att förhållandet mellan parterna, efter det att upphandlingen avslutats, främst regleras av avtalsvillkoren och allmänna avtalsrättsliga principer. Det är vanligt förekommande att kontrakt innehåller rättigheter och skyldigheter som fortsätter att löpa efter att huvudåtagandet har löpt ut. Det kan därför vara svårt att göra en bedömning när ett kontrakt har löpt ut. En bedömning behöver göras i det enskilda fallet om ett kontrakt har löpt ut eller inte.

Läs mer om detta i inlägget Avtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid vid enstaka köp eller entreprenad i vår Frågeportal.
 
Vad gäller avseende kompletterande beställningar vid upphandlingar under tröskelvärdet?
Bestämmelsen om kompletterande beställningar är inte direkt tillämplig vid upphandlingar under tröskelvärdet. Bestämmelsen ger dock uttryck för allmänna principer som även gäller vid upphandling under tröskelvärdet. Att det inte finns motsvarande bestämmelser på det icke direktivstyrda området innebär därmed inte att utrymmet för tillåtna ändringar är mindre på detta område. I avsaknad av detaljerade bestämmelser borde tvärtom prövningen av en ändrings tillåtlighet kunna göras något friare utanför det direktivstyrda området. I vilken utsträckning ett kontrakt får ändras på det icke direktivstyrda området får avgöras i rättstillämpningen. Detta innebär att möjligheten att ändra befintliga kontrakt och ramavtal därmed är större vid upphandlingar under tröskelvärdet eftersom tillåtna ändringar inte begränsas till dessa restriktiva ändringsbestämmelser.

Notera även att bestämmelsen om kompletterande beställningar inte innebär att flera kompletterande beställningar efter varandra får ske i syfte att kringgå upphandlingslagarna.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 858–859 - i avsaknad av detaljerade bestämmelser borde tvärtom prövningen av en ändrings tillåtlighet kunna göras något friare utanför det direktivstyrda området. I vilken utsträckning ett kontrakt får ändras på det icke direktivstyrda området får avgöras i rättstillämpningen
  • prop. 2015/16:195 s. 847 - bestämmelsen om kompletterande beställningar inte innebär att flera kompletterande beställningar efter varandra får ske i syfte att kringgå upphandlingslagarna.
Med vänlig hälsning,

Klara

23 november 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.