Start

Kan man ställa krav på att leverantören ska vara ostraffad för viss brottslighet?

Publicerad 23 november 2018
Hej,

Kan man som kommun ställa krav på att busschaufförer ska vara ostraffade gällande brott mot barn och ungdomar när de kör sina egna bussar?

anna larsson

Publicerad 23 november 2018

Hej Anna,

Upphandlingsmyndigheten kan inte bedöma om ett specifikt krav är förenligt med lagen om offentlig upphandling (LOU) i ett enskilt fall. Som utgångspunkt har upphandlande myndigheter stor frihet att själva utforma sina upphandlingar utifrån myndighetens behov. De krav som ställs upp måste dock ha en koppling till kontraktsföremålet och hålla sig inom de ramar som ges av de grundläggande upphandlingsprinciperna.

En proportionalitetsbedömning sker vanligen i tre steg. Det första innefattar frågan om åtgärden är ägnad att tillgodose det avsedda ändamålet. Det andra steget utgörs av en prövning av om den är nödvändig för att uppnå det avsedda ändamålet. Till sist bedöms om den fördel som det allmänna vinner står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar berörda enskilda intressen.

Det kan även nämnas att anställda och andra som utför uppgifter inom skolverksamhet enligt lag ska lämna registerutdrag. Krav på andra uppgifter, såsom uppgifter om pågående brottsutredningar, och dess förenlighet med de grundläggande principerna, får bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

En upphandlande myndighet får avslutningsvis utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om myndigheten kan visa att leverantören gjort sig skyldig till något allvarligt fel i yrkesutövningen som gör att leverantörens redbarhet kan ifrågasättas. Enligt EU-domstolen kan allvarligt fel i yrkesutövningen omfatta alla felaktiga ageranden som inverkar på leverantörens trovärdighet i professionellt avseende. Det allvarliga felet kan, men behöver inte, avse brott.

För angränsande frågor om liknande krav, se gärna även vårt tidigare inlägg Ska anbudsgivare informera om att någon företrädare utreds för brott? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 2 kap. 31-33 §§ skollagen samt lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn - registerkontroll av personal inom skolverksamhet
  • 13 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - missförhållanden i övrigt i fråga om en leverantörs verksamhet.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

27 november 2018 (Uppdaterat 07 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.