Start

Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LUFS

Hej!

En fråga gällande tillämpning av möjligheten att övergå till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, LUFS. Reglerna i LUFS är i nu aktuellt avseende i stort sett likalydande med de i gamla LOU (2007:1091).

Enligt 4 kap. 5 § LUFS får en upphandlande myndighet använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering om de anbud som har lämnats vid ett tidigare förfarande är ogiltiga eller inte kan godtas med hänsyn till vissa i bestämmelsen uppräknade grunder, bl. a.12 kap LUFS, Enligt 4 kap. 6 § LUFS ska myndigheten i de fall som avses i 5 § bjuda in endast anbudsgivare som uppfyller kraven i 12 kap. och som vid ett föregående förfarande har lämnat ett anbud  som uppfyller de formella kraven vid upphandlingen. Inga andra anbudsgivare får delta.

Varför är det angivet anbud och anbudsgivare i bestämmelserna? Selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog är alla tvåstegsförfaranden där leverantörer får ansöka om att bjudas in för att lämna anbud. Vid ansökan ska leverantörerna bevisa att de uppfyller de urvalskriterier som myndigheten har uppställt enligt 12 kap. LUFS. Innebär bestämmelsen att det endast är anbudsgivare som har bjudits in för att lämna anbud som kan bli aktuella? Varför nämns i så fall grunder som är hänförliga till kvalificeringen?

Har också en fråga angående formuleringen i 4 kap. 6 § LUFS. Den har delvis besvarats ovan såvitt avser gamla LOU. I det svaret menades att anbudsgivare måste ha uppfyllt krav enligt 10 och 11 kap. gamla LOU i det föregående förfarandet. I bestämmelsen skiljer man dock på att anbudsgivare ska uppfylla krav enligt 10 och 11 kap. gamla LOU (motsvarande 11 och 12 kap. LUFS) och att vid det föregående förfarandet ha uppfyllt de formella kraven. Syftningen till det föregående förfarandet avser ju endast de formella kraven. Är det inte möjligt att bestämmelsen ska tolkas så att i ett övrigt formkravsfritt förfarande ska ändå 10 och 11 kap. gamla LOU tillämpas när en övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering genomförs?

Uppdaterad av Upphandlingsmyndigheten: den 4 december 2018

Upphandlare

Publicerad 23 februari 2017

Hej,

Som du nämner påminner de regler i lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) du refererar till om motsvarande regler i den numera upphävda lagen om offentlig upphandling (gamla LOU).

Jag är fundersam om jag missar någonting i din frågeställning, men i 4 kap. 6 § LUFS framgår att för att den upphandlande myndigheten eller enheten ska kunna tillämpa ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering i de fall som avses i 4 kap. 5 § LUFS så är det endast möjligt om denne enbart bjuder in de anbudsgivare som uppfyller kraven i 11 och 12 kap. LUFS och som vid det föregående förfarandet har lämnat ett anbud som uppfyller de formella kraven i upphandlingen.

Precis som du nämner är det endast tvåstegsförfaranden som kan användas i LUFS. Man skulle kunna tänka sig situationen att en anbudssökande i det första steget inte ska uteslutas och uppfyller kvalificeringskraven, men inte uppfyller kraven lika väl som andra anbudssökanden för att denne ska gå vidare till steg två i förfarandet eftersom den upphandlande myndigheten eller enheten har valt att begränsa antalet anbudssökande som kan gå vidare i förfarandet och lämna anbud. En sådan leverantör kan då inte bli aktuell i det efterföljande förhandlade förfarandet utan föregående annonsering, eftersom denne inte har lämnat ett anbud i det föregående förfarandet.

Om den upphandlande myndigheten eller enheten vill bjuda in andra anbudssökande i ett nytt förfarande finns istället möjligheten att använda förhandlat förfarande med föregående annonsering. Tillämpningen av uteslutningsgrunderna och kvalificeringskraven har med andra ord skett redan i det föregående förfarandet.

Läs mer
Vissa liknelser finns vid övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU. Det kan därför vara till hjälp att titta på inlägget Övergång till förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt LOU.

Uppdaterad: den 16 augusti 2019

Med vänlig hälsning

Mattias

28 februari 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.