Start

När är det en byggentreprenad och när är det ett tjänstekontrakt?

Hej, Hur ska man sätta tröskelvärdet på en driftentreprenad? som en tjänst eller som en entreprenad. De som ska ingå är exempel snöröjning, klippa gräs och annan form av skötsel.

Kristoffer

Publicerad 10 december 2018

Hej Kristoffer,

Det är det huvudsakliga syftet med kontraktet som är avgörande för vilka bestämmelser som är tillämpliga när ett kontrakt innehåller både inslag av byggentreprenad och tjänst. För att kunna svara på vad som är det huvudsakliga syftet måste det därför först utredas vad som är ett byggentreprenadkontrakt och vad som är ett tjänstekontrakt.

Vad är skillnaden mellan byggentreprenadkontrakt och tjänstekontrakt?
Byggentreprenadkontrakt är ett kontrakt som avser utförande av arbete, med eller utan projektering, som är hänförlig till en verksamhet som anges i bilaga 1 i lagen om offentlig upphandling (LOU). Med byggentreprenadkontrakt avses även utförande, med eller utan projektering, av ett byggnadsverk. När ett byggnadsverk realiseras innebär även detta att det är ett byggentreprenadkontrakt. Innebär kontraktet att ett byggnadsverk realiseras enligt de krav som ställs upp av myndigheten och myndigheten utövar ett avgörande inflytande över typen av byggnadsverket eller över projekteringen, anses även det här vara ett byggentreprenadkontrakt. Ett byggnadsverk är det samlade resultatet av bygg- och anläggningsarbeten om resultatet självständigt fyller en teknisk eller ekonomisk funktion.

Om ingen av dessa uppräknade beskrivningar av byggentreprenadkontrakt är tillämpligt, ska tjänsten eller tjänsterna definieras som tjänstekontrakt. Med tjänstekontrakt avses ett kontrakt som gäller tillhandahållandet av andra tjänster än de som definieras som byggentreprenadkontrakt.

Är det ett byggentreprenadkontrakt eller ett tjänstekontrakt?
För att svara på den här frågan måste det först utredas om snöröjning, klippning av gräs och annan form av skötsel ska definieras som byggentreprenad eller tjänstekontrakt. Inget tyder på att den beskrivna upphandlingen avser utförande eller projektering av ett byggnadsverk. Vilken eller vilka kategorier av verksamhet i bilaga 1 i LOU som eventuellt skulle kunna användas kan vi inte besvara inom ramen för vår Frågeportal. Det är den upphandlande myndigheten som ska göra denna bedömning utifrån vad den upphandlar i det enskilda fallet.

Det finns en CPV-kod för snöröjning (90620000-9) men ingen som avser enbart klippning av gräs. Däremot finns det flera olika CPV-koder inom gruppen trädgårdstjänster (77300000-3) som kan vara relevanta att titta närmare på. Dessa är markskötsel, beskäring av träd och klippning av häckar, plantering och skötsel av grönområden, och skötsel av trädgårdar och parker. Eftersom dessa tjänster inte tas upp i bilaga 1 i LOU är det rimligt att anta att dessa tjänster nog inte avser byggentreprenader, men en bedömning måst göras i det enskilda fallet. Då det inte går att utläsa vilka tjänster som avses med ”annan form av skötsel” är det svårt att ge stöd om det kan definieras som byggentreprenad eller tjänst.

Om en byggentreprenad är av underordnad betydelse i förhållande till en tjänst som utgör kontraktets huvudinnehåll och är en följd av eller ett komplement till detta, kan kontraktet inte klassificeras som ett byggentreprenadkontrakt.

För att avgöra vad som är det huvudsakliga syftet måste en bedömning av samtliga omständigheter i det specifika fallet göras. Då det inte går att svara på om skötselarbetena huvudsakligen avser byggentreprenader eller tjänster, är det inte möjligt för oss att svara på om upphandlingen i det beskrivna exemplet avser ett byggentreprenadkontrakt eller ett tjänstekontrakt. Därför kan vi inte svara på hur kontraktet ska bedömas och därmed vilket tröskelvärde som ska tillämpas i det enskilda fallet.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 9 och 21 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definitionen av byggentreprenadkontrakt och tjänstekontrakt
  • 2 kap. 2 § första stycket LOU – om blandade kontrakt när alla delar avser upphandling som omfattas av LOU
  • beaktandesats 8 i LOU-direktivet – om tjänstekontrakt med inslag av byggentreprenad
  • Kommissionens förordning EG/213/2008 (CPV-förordningen) med följande CPV-koder; snöröjning (90620000-9) markskötsel (77314000-4), beskäring av träd och klippning av häckar (77340000-5), plantering och skötsel av grönområden (77310000-6), skötsel av trädgårdar och parker (77311000-3) och trädgårdstjänster (77300000-3).
Med vänlig hälsning,

Klara

12 december 2018 (Uppdaterat 23 augusti 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.