Start

Avbrutit upphandling då anbuden översteg budget, vad kan jag göra nu?

Vi har avbrutit en upphandling enligt 19 kap. LOU, och skickat ut avbrytandebeslut, eftersom alla anbud översteg budgeten och tjänsten blev dyrare än beräknat. Den absoluta sekretessen är alltså hävd.

Ska anbuden i den avbrutna upphandlingen räknas som oacceptabla enligt LOU? Vi hittar ingenting om det i reglerna som gäller under tröskelvärdet.

Vi skulle vilja undersöka möjligheterna att förhandla om priset med alla leverantörer som lämnat anbud, får vi det? Vi kommer inte att göra några övriga ändringar i upphandlingsdokumenten. Och räknas det i så fall som en direktupphandling eller ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering?

Eller måste jag göra en helt ny upphandling?

Upphandlaren

Publicerad 11 december 2018

Hej,

Övergå till direktupphandling på grund av oacceptabla anbud
Anbud vars pris överstiger den budget som beslutats och dokumenterats av den upphandlande myndigheten innan upphandlingsförfarandet inleds anses vara oacceptabla enligt förarbetena till lagen om offentlig upphandling (LOU). För upphandlingar vars värde understiger tröskelvärdet är det under vissa förutsättningar möjligt att övergå till direktupphandling om det enbart har inkommit oacceptabla anbud i en upphandling.

Vilka ska bjudas in till direktupphandlingen?
Det är alltså möjligt att övergå till direktupphandling om anbudens pris överstiger myndighetens budget, eftersom de är oacceptabla. Den upphandlande myndigheten får då enbart bjuda in, och förhandla med, de anbudsgivare som inte ska uteslutas på grund av bristande lämplighet och som uppfyller de krav på kapacitet och de kriterier eller regler som myndigheten har angett att den kommer att tillämpa. Anbud som inte uppfyllt de formella kraven i upphandlingen får inte heller bjudas in.

Vad får man förhandla om när man övergår till direktupphandling?
En förhandling kan begränsas till att endast röra priset. Den upphandlande myndigheten måste dock som alltid iaktta de grundläggande upphandlingsprinciperna och bestämmelserna om absolut sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). I och med att den föregående upphandlingen är avslutad innebär det att efterföljande direktupphandling är ny och omfattas av den absoluta sekretessen för uppgift som rör anbud i den nya pågående upphandlingen. Högsta förvaltningsdomstolen har konstaterat att det inte är tillåtet för en upphandlande myndighet att avslöja de priser som lämnats av övriga leverantörer i förhandlingen för att utöva prispress.

Läs mer i inlägger Vad får man förhandla om enligt LOU? i vår Frågeportal.

Annonsera en ny upphandling
Ni kan även välja att annonsera upphandlingen på nytt. Inför den nya upphandlingen kan det vara lämpligt att kontakta alla anbudsgivare för att ta reda på om det finns något skäl till att respektive leverantörs anbudspris översteg er budget. Eventuellt kan det komma fram något ni kan ta hänsyn till vid utformningen av den nya upphandlingen.

Källhänvisningar
  • 19 a kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – direktupphandling till följd av ogiltiga eller oacceptabla anbud
  • prop. 2015/16:195 s. 575 – om oacceptabla anbud
  • HFD 2015 ref. 63 – om förbud att avslöja andra anbudsgivares priser.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

11 december 2018 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.