Start

Får kommun upphandla från bolag som kommunens förtroendevalda kan ha intressen i?

Publicerad 14 januari 2019
Hej!
Jag håller på med ett reportage och skulle därför behöva lite sakkunnig hjälp med en fråga.

En kommunal förvaltning gör en direktupphandling och köper in en ledarskapsutbildning av en lokal enmansföretagare. Denne sitter i kommunstyrelsen samt i styrelsen för flera kommunala bolag.

- Finns några formella/juridiska hinder för detta?
- Bedömer ni uppdraget som olämpligt på något sätt?

Totalt köper man utbildningar för strax under 100 000 kronor.

Tusen tack på förhand.

Hälsningar
[Signatur redigerad]

Christer Nilsson

Publicerad 14 januari 2019

Hej,

Inledningsvis vill jag upplysa om att Upphandlingsmyndigheten inte gör några bedömningar i enskilda fall. Däremot ger vi gärna information och råd av generell karaktär.

Bestämmelser om jäv finns i både förvaltningslagen (FL) och kommunallagen (KL). Förvaltningslagen gäller för förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden medan kommunallagen gäller för kommuner och regioner.

Kommunallagens bestämmelser om jäv innebär bland annat att en förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd inte får delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den förtroendevalde får dock vidta åtgärder som inte någon annan kan utföra, om det annars skulle innebära att handläggningen försenas avsevärt.

En förtroendevald är jävig till exempel om saken angår honom eller henne själv eller någon närstående, eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående. Detsamma gäller om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne ska självmant uppge det.

Uteslutning när likabehandling inte kan garanteras
Avslutningsvis kan nämnas att en upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i en upphandling, om myndigheten inte kan garantera likabehandling av leverantörerna på grund av jäv och detta inte kan avhjälpas genom andra mindre ingripande åtgärder än uteslutning av leverantören.

Läs gärna mer om hur jäv i offentlig upphandling kan förebyggas i vårt tidigare inlägg Hur förebyggs jäv i offentlig upphandling?. Se även vår vägledning Korruption i offentlig upphandling - vad är det och hur kan det förebyggas?, se särskilt avsnittet om jäv.

Dokumentationsplikt
I sammanhanget kan även noteras att en upphandlande myndighet behöver dokumentera genomförandet av en upphandling om upphandlingens värde uppgår till minst 100 000 kronor.

Källhänvisningar
  • 6 kap. 28-32 §§ kommunallag (2017:725) (KL) -  om jäv i kommunala styrelser och nämnder
  • 19 kap. 22 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) -  om dokumentationsplikt
  • 13 kap. 3 § punkten 6 LOU -  om uteslutning på grund av jäv.
Med vänliga hälsningar,

Linnea

Upphandlingsjurist

17 januari 2019 (Uppdaterat 07 mars 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.