Start

Vad menas med monopoltjänster i Upphandlingsmyndighetens statistikrapport?

Hej,

i er statistikrapport 2018 på sidan 196 och sidan 198 konstateras bl.a. följande:

"Monopoltjänster behöver inte upphandlas enligt upphandlingslagarna och ska därför dras bort från de offentliga inköpen. Monopoltjänster avser kontrakt som av legala skäl enbart kan utföras av en leverantör och där det saknas likvärdiga produkter på marknaden. Beräkningen av inköpen av fjärrvärme utgår från Energimarknadsinspektionens redovisning som anger att fjärrvärmemarknaden omsatte 30,9 miljarder kronor 2015. Det saknas en godtagbar statistik för inköpen av elnätstjänsterna för offentliga lokaler."

"Även de offentligt ägda företagen omfattas av undantagen för upphandlingsplikten. Detta handlar om bränsle med mera som köps av Vattenfall och kommunala energibolag för el­ och värmeproduktion. Beräkningen utgår från samma antaganden som i den ursprungliga beräkningen, det vill säga att de kommunala bolagen och Vattenfall tillsammans stod för 60 respektive 8 procent av fjärrvärmebolagens produktion och inköp."

Ska ovan utläsas på så sätt att tillhandahållande av fjärrvärme inom ramen för ett befintligt system (dvs. inte nedgrävningen/upprättandet av infrastrukturen) helt faller utanför upphandlingslagstiftningen varpå UM inte behöver upphandla fjärrvärme i enlighet med tillämplig lag?

Begreppet monopoltjänster återfinns bl.a. här
https://www.regeringen.se/49bbae/contentassets/14e3c2fe1e014481856fb8b9d7eca4ce/sou-2004136-kapitel-7-13--sarskilda-yttranden-referenser-och-bilagor.

Vad är Upphandlingsmyndighetens definition av monopoltjänster? När en läser ovanstående får en uppfattningen att det är fråga såväl el som värmeproduktion (fjärrvärme) faller inom ramen för definitionen.

Med vänlig hälsning, Undrande.

Carin

Publicerad 18 februari 2019

Hej Carin,

I statistikrapporten skattas ett samlat värde av upphandlingspliktiga inköp och därför måste ett antal antaganden och grova gränsdragningar göras avseende upphandlingspliktiga inköp. Gränsdragningarna är gjorda för beräkningsändamålet och ska inte ses som juridiska ställningstaganden. Det går alltså inte att använda de antaganden som gjorts i beräkningen som juridisk vägledning utan de är enbart gjorda för att kunna ta fram ett estimat för värdet på de upphandlingspliktiga inköpen.

För att kunna göra skattningen av upphandlingspliktiga inköp används i statistikrapporten en beräkningsmetod som togs fram 2008, se rapporten Statistik om offentlig upphandling 2018 s. 210 med hänvisning till forskningsrapporten Offentlig upphandling och offentliga inköp: omfattning och sammansättningNär beräkningsmetoden togs fram antogs att begreppet monopoltjänster omfattar fjärrvärmekostnader samt kostnader för elnätstjänster, observera att det senare inte inkluderar elhandel. Det exakta underlaget för monopoltjänster (liksom alla andra skattningar och gränsdragningar) i beräkningen av upphandlingspliktiga inköp kan alltså inte utläsas som något juridiskt ställningstagande.

Det som avses med begreppet monopoltjänster är legala och naturliga monopol. En bedömning om något, exempelvis fjärrvärme, är en monopoltjänst eller inte, och om det i så fall föreligger upphandlingsplikt, måste göras av den upphandlande myndigheten inför varje enskild upphandling.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

27 februari 2019 (Uppdaterat 07 mars 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.