Start

Är det möjligt att förlänga ett avtal efter det att avtalet har löpt ut?

Hej.

Vi fick besked per mail 20190218 om att beställaren ej kommer utnyttja optionen att förlänga avtalet (2+1+1). Avtalet(2 år) gick dock ut 20190104 och vi har inte fått någon info om vare sig förlängning eller slut innan 20190218.

Avtalsperioden gick alltså ut 20190104 men beskedet om att optionen ej skulle utnyttjats är dikterat 20190214 och skickat per mail 20190218. Det har dessutom inte signerats. Vi har förutsatt att eftersom inget annan information och att avtalet löpt ut(2 år) och det 1:a optionsåret påbörjat(1,5 månader). Det har from 20190104 dessutom beställts arbete av oss fram tills förra veckan. Vi har planerat och bemannat och ställt in företagets resurser på åtminstone 1 år till när besked om att ej utnyttja optionen kommer, 1,5 månader efter sedan avtalet gått ut.

Omedelbar verkan...vi åker på omställningskostnader och ev tom uppsägningar.

Tacksam för svar om vad som gäller.

Mattias

Publicerad 20 februari 2019

Hej Mattias,

Inledningsvis vill vi upplysa om att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte säga vad som gäller i det enskilda fallet du återger. Vi kan däremot redogöra för relevanta rättsliga frågor som kan identifieras i ett fiktivt exempel med motsvarande förutsättningar. Om ni är i behov av individuell rådgivning rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Om avtalsrättslig bundenhet
Avtalsrättsligt kan bundenhet uppstå på flera olika sätt. Den kan exempelvis uppstå genom muntliga eller skriftliga viljeyttringar mellan två parter. Den kan också uppstå genom så kallat konkludent handlande. Det innebär att om två parter agerar som om att det fanns ett avtal mellan dem kan de bli bundna enligt det varken uttalade eller skriftliga avtalet.

Förlängningsklausulens utformning kan påverka en bedömning om en fortsatt avtalsbundenhet kan anses föreligga mellan parterna i ett avtal. Vissa förlängningsklausuler är till exempel utformade på så sätt att avtalet förlängs automatiskt om inte någon av parterna aktivt meddelar den andra parten att avtalet inte ska förlängas. Andra klausuler kräver att den ena parten genom en aktiv handling underrättar den andra parten att avtalet ska förlängas. I den sista typen behöver inte parten underrätta motparten att förlängningsklausulen inte kommer att användas för att ett avtal ska upphöra utan förlängning. Notera dock att oavsett vad som står i det skriftliga avtalet kan parterna konkludent avtala om en förlängning. En bedömning behöver göras i det enskilda fallet vad parterna har avtalat.

Om upphandlingslagstiftningens påverkan efter det att upphandlingen är avslutad
LOU och de andra upphandlingslagarna gäller som utgångspunkt under själva upphandlingsförfarandet. När upphandlingen har avslutats och avtal har ingåtts regleras i huvudsak parternas mellanhavanden av avtalsrätten. Det kan dock uppstå situationer under avtalsperioden som innebär att upphandlingsreglerna påverkar vilka möjligheter den upphandlande myndigheten har.

Det är till exempel inte tillåtet att göra vilka ändringar som helst i ett avtal som har föregåtts av en offentlig upphandling. En ändring får bara ske om den är tillåten enligt någon av bestämmelserna om ändringar av avtal i LOU. Om en upphandlande myndighet gör en otillåten ändring (exempelvis en otillåten förlängning) av ett avtal anses det vara en ny upphandling. Om upphandlingen inte har annonserats när den egentligen skulle ha blivit det anses det vara en otillåten direktupphandling, vilken kan ogiltighetsförklaras.

Det innebär att om en upphandlande myndighet förlänger ett upphandlat avtal på ett sätt som inte överensstämmer med de ursprungliga villkoren i avtalet kan det innebära att den upphandlande myndigheten gör sig skyldig till en otillåten direktupphandling. Frågan får dock avgöras i rättstillämpningen i varje enskilt fall.

Läs mer
Läs mer om överprövning av ett avtals giltighet på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 1 § avtalslagen – slutande av avtal
  • 17 kap. 9 – 14 §§ LOU – ändringar av kontrakt och ramavtal.
Med vänliga hälsningar,

Mattias

25 februari 2019

Stort tack! Svårt att svara på en såpass komplex situation misstänker jag men lysande, jag fick svar på vad jag efterfrågade./Mattias

Mattias

25 februari 2019

Hej Knyter an tråden igen.
Enligt avtalet skall beställaren informera om de tänker utnyttja optionen gällande förlängning senast 6 månader före det går ut.
Jag förstår att det inte går att yttra sig i enskilda fall men om avtalet löpt ut (2 år)20190104 och informationen om att beställaren inte tänker utnyttja den (optionen på 1 år) kommer 20190218. Avrop har gjorts (beställningar) t.o.m. 20190218. Vad säger lagen om det?

Mattias

26 februari 2019

Hej Mattias,

Vi har tyvärr inte så mycket att tillföra mer än det vi skrivit i vårt tidigare svar. Varken lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) innehåller någon bestämmelse som uttryckligen avser den situation du beskriver.

Utöver bestämmelserna i avtalslagen bygger avtalsrätten till stor del på så kallade avtalsrättsliga principer. Dessa principer har bildats genom domstolspraxis. I slutändan är det bara en domstol som kan avgöra om ett avtal föreligger eller inte. Är ni i behov av individuell rådgivning rekommenderar vi att ni kontaktar en jurist i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Källhänvisningar
  • lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
  • lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen).
Med vänlig hälsning,

Mattias

27 februari 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.