Start

Kan jag uteslutas från kommande upphandlingar vid brott mot livsmedelslagen?

Publicerad 22 februari 2019
Hej
Är en dom i tingsrätten som gav företagsbot i straff för brott mot livsmedelslagen skäl för att uteslutas ur kommande upphandlingar inom livsmedel ?

Är det även skäl nog för en upphandlande myndighet att säga upp redan befintliga avtal med den dömde leverantören inom livsmedel som är pågående ?

Bertil Johansson

Publicerad 22 februari 2019

Hej Bertil,

Skäl för uteslutning?
Brott mot livsmedelslagen är inte ett brott av den graden att det är grund för obligatorisk uteslutning. Förutom de obligatoriska uteslutningsgrunderna finns det även frivilliga uteslutningsgrunder. En av dessa frivilliga uteslutningsgrunder är att myndigheten kan utesluta en leverantör som har gjort sig skyldig till något allvarligt fel i yrkesutövning som gör att leverantörens ”redbarhet” kan ifrågasättas. Om det är upphandling av livsmedel kan möjligen denna uteslutningsgrund tillämpas om det finns en lagakraftvunnen dom avseende brott mot livsmedelslagen. För att avgöra om den är tillämplig behöver en bedömning göras i det enskilda fallet.

När de frivilliga uteslutningsgrunderna kan tillämpas får dock betraktas som något oklart. Kammarrätten i Göteborg har å ena sidan i en dom konstaterat att de frivilliga uteslutningsgrunderna kan bli tillämpliga även om detta inte anges i upphandlingsdokumenten. Förvaltningsrätten i Umeå har å andra sidan funnit att en de frivilliga uteslutningsgrunderna blir tillämpliga först när de anges i upphandlingsdokumenten, annars skulle det strida mot likabehandlingsprincipen. En sak som talar för att kammarrättsdomen är vägledande är att en förvaltningsrättsdom har mindre tyngd i praxis än en kammarrättsdom. Men eftersom Kammarrätten i Göteborgs dom uppenbarligen inte har fått genomslag i underrätterna får rättsläget betraktas som oklart.
 
När finns det skäl för att avsluta befintliga avtal i förtid?
Det är främst en avtalsrättslig fråga om ett brott mot livsmedelslagen kan utgöra ett skäl för att säga upp ett redan befintligt avtal. Om det finns skäl att säga upp avtalet beror på vilka grunder för uppsägning som framgår av avtalet.
 
Läs mer
Läs mer i inläggen Kan man tillämpa de frivilliga uteslutningsgrunderna utan att det anges i upphandlingsdokumenten och Vad innebär allvarligt fel i yrkesutövningen? i vår Frågeportal. Livsmedelslagen hittar du på riksdagens webbplats.

Källhänvisning
  • 13 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – obligatorisk uteslutning av leverantör på grund av brott
  • 13 kap. 3 § punkten 3 LOU – frivillig uteslutning av leverantör på grund av allvarligt fel i yrkesutövning.
  • Kammarrätten i Göteborgs dom mål nr 7072–13 och Förvaltningsrätten i Umeå mål nr 244–17 – tolkningen av om de frivilliga uteslutningsgrunderna behöver anges i upphandlingsdokumenten.
Med vänlig hälsning,

Klara

25 februari 2019 (Uppdaterat 11 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.