Start

Kan en leverantör ansöka om överprövning utan att skicka in allt direkt?

En förvaltningsrätt(FR) har fått in en begäran om överprövning i en upphandling och ombudet har i sin inlaga begärt (och erhållit) anstånd med att utveckla grunder och omständigheter för överprövningen.

Det hela förefaller mycket märkligt eftersom det rätten de facto gör är att förlänga avtalsspärren. FR skulle ju i teorin kunna lämna anstånd i flera veckor eller för den delen månader och stoppa en upphandling under överskådlig tid med allt detta innebär. Finns det rättspraxis på området (gärna hänvisning). Har FR gjort sig skyldig till något uppenbart fel?

TV

Publicerad 27 februari 2019

Hej,

Avtalsspärren förlängs automatiskt när en ansökan om överprövning kommer in till förvaltningsrätten i tid. Reglerna om vad som ska ingå i en ansökan om överprövning och om rättegångsprocessen regleras inte i upphandlingslagstiftningen utan i förvaltningsprocesslagen. Där framgår att en ansökan om överprövning bland annat ska innehålla grunderna och omständigheterna för överprövningen. Om en ansökan innehåller en sådan brist att det inte kan göras någon prövning i sak så ska rätten förelägga sökanden att inom en viss tid avhjälpa bristen.

Det innebär att även om sökande eller dess ombud inte begär anstånd så förlängs avtalsspärren i och med att ansökan har inkommit till förvaltningsrätten. Därutöver har förvaltningsrätten en skyldighet att begära en komplettering av grunderna och omständigheterna. I praktiken innebär detta att en leverantör som av någon anledning inte har tagit ställning till om det finns skäl för överprövning innan avtalsspärren har löpt ut, kan få en förlängd tidsfrist genom att skicka in en ofullständig ansökan till förvaltningsrätten.

Det finns inte några lagreglerade frister under handläggningen av ett överprövningsmål utan det är upp till förvaltningsrätten att avgöra vilken frist som ska gälla vid en begäran om anstånd. Det vanliga är att denna tidsfrist ligger på en eller ett par veckor.

Såvitt vi känner till så finns det ingen rättspraxis på området men utifrån uppgifterna i frågan samt vad som anges ovan så kan vi inte se att förvaltningsrätten i exemplet har gjort något fel.

Läs mer
Läs mer om vad en ansökan om överprövning ska innehålla på Sveriges domstolars webbplats.

Källhänvisningar
  • 20 kap. 8 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – förlängd avtalsspärr
  • 5 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) – rättens skyldighet att förelägga sökanden att inom en viss tid avhjälpa sådan brist i ansökan att handlingen inte kan läggas till grund för prövning i sak.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

28 februari 2019 (Uppdaterat 12 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.