Start

Hur ska tidsfristen för upphandlingar över tröskelvärdet beräknas när annonsering ska ske i TED?

Hej,

Vad jag har förstår är det inte tillåtet att annonsera en direktivstyrd upphandling i en nationell databas innan den är publicerad i TED (undantaget om den inte är publicerad i TED inom 48 timmar efter att de har mottagit annonsen).

Säg att vi bedömer att vi vid upphandling med öppet förfarande kan ha den minsta tillåtna anbudstiden (30 dagar under vissa givna förutsättningar). Måste vi då ha 32 dagars anbudstid för att ta höjd för annonseringshanteringen och uppfylla kravet på den minsta tillåtna anbudstiden eller räknas anbudstiden från den dag vi skickar annonsen för publicering?

Anders

Publicerad 08 mars 2019

Hej Anders,

Det stämmer att huvudregeln är att innehållet i en annons inte får offentliggöras nationellt innan den har publicerats av EU:s publikationsbyrå (eng. Tenders Electronic Daily (TED)). En upphandlande organisation får dock offentliggöra innehållet efter 48 timmar från det att TED har bekräftat att annonsen har tagits emot trots att det inte har kommit en underrättelse om att annonsen har blivit publicerad.

Tidsfristen för att komma in med anbud ska räknas från den dag då annonsen om upphandlingen skickades till TED för publicering. Någon lagstadgad skyldighet att lägga på ytterligare dagar för att ta höjd för en eventuell annonseringshantering finns inte.

Observera dock att tidsfristerna som anges i lagen är minimifrister vilket innebär att den upphandlande organisationen ska ta särskild hänsyn till hur komplex upphandlingen är och hur lång tid leverantörerna kan antas behöva för att utarbeta anbudsansökningarna eller anbudet. En alltför kort tidsfrist kan alltså utgöra grund för överprövning av upphandlingen, även om tidsfristen har varit längre än den i lagen angivna minimitidsfristen.

Läs mer
Läs gärna mer om vad som gäller avseende tidsfrister i tidigare inlägg Får sista anbudsdag infalla på en helgdag, exempelvis en söndag? i vår frågeportal.

Källhänvisningar
  • 9 § upphandlingsförordningen (2016:1162) – regler för när innehållet i annonsen om upphandlingen får publiceras nationellt
  • 11 kap. lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – gällande tidsfrister för anbudsansökningar och anbud
  • prop. 2015/16:195 s. 635-639 – skälen för regeringens förslag gällande tidsfrister.
Med vänlig hälsning,

Victoria

Jurist

08 mars 2019 (Uppdaterat 24 november 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.