Start

Vad krävs för att en ideell förening ska kunna lämna anbud?

Hej!

Jag har skrivit denna fråga tidigare men inte fått svar. Antagligen handhavarfel. Fråga: Kan en ideell förening lämna anbud och skriva avtal utan att vara registrerad hos varken Bolagsverket eller Skatteverket?

Gösta Fransehn

Publicerad 12 mars 2019

Hej Gösta,

Vad vi kan se har vi inte fått in någon fråga från dig tidigare. Jag hoppas att du får svar på din fråga den här gången.

Kan en ideell förening lämna anbud och ingå avtal med offentlig sektor?
Ja, det går bra. Alla fysiska och juridiska personer som tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader på marknaden kan vara leverantör enligt upphandlingsreglerna.

En leverantör får inte uteslutas från att delta i en upphandling endast på grund av krav på att leverantören ska vara en fysisk eller en juridisk person. Det finns alltså inget hinder mot att en ideell förening lämnar anbud i en upphandling.

En annan sak är att det kan förekomma krav i upphandlingen som kan vara svåra att uppfylla för en ideell förening. Detta är något som den upphandlande myndigheten bör ta ställning till vid utformningen av upphandlingsdokumenten, så att affären görs attraktiv och tillgänglig för så många olika typer av leverantörer som möjligt. Detta gäller exempelvis krav på att leverantören ska vara godkänd för F-skatt eller bifoga ett registreringsbevis utfärdat av Bolagsverket som visar att leverantören inte är föremål för ekonomiska svårigheter. För leverantörer som inte omfattas av Bolagsverkets register kan motsvarande bevisas med en sanningsförsäkran.

Obligatoriska krav och de grundläggande upphandlingsprinciperna
Alla krav, villkor och kriterier i upphandlingen ska vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Läs gärna mer om de grundläggande principerna på vår webbplats.

Det följer av likabehandlingsprincipen att alla leverantörer ska behandlas lika, till exempel oavsett vilken juridisk form de har. Det innebär att en ideell förening ska behandlas på samma sätt som exempelvis aktiebolag. Alla anbud ska utvärderas på samma sätt enligt vad som framgår av upphandlingsdokumenten i den aktuella upphandlingen. Av upphandlingsdokumenten bör det exempelvis framgå om anbud ska lämnas med eller utan moms, vilket i vissa fall kan vara lämpligt att ta hänsyn till när anbudsgivare kan vara ideella föreningar.

Det är inte möjligt att frångå obligatoriska krav under upphandlingens gång. Att de obligatoriska krav som ställs i en upphandling upprätthålls under hela förfarandet är enligt Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2016 ref. 37) en förutsättning för att upphandlingsdokumentet ska kunna fylla sin konkurrensuppsökande funktion.

Om det är möjligt för en ideell förening att delta i en upphandling och ingå avtal med en upphandlande organisation beror alltså på hur den enskilda upphandlingen är utformad.

Läs mer
Angående om det går att ställa krav på att leverantören ska vara godkänd för F-skatt se inlägget Går det att ställa krav på att en anbudsgivare ska vara godkänd för F-skatt? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar 
  • 1 kap. 16 § lagen om offentlig upphandling (LOU) – definitionen av leverantör
  • prop. 2015/16:195 s. 941–942 – även grupper av fysiska eller juridiska personer, oavsett om en sådan sammanslutning är tillfällig eller inte, omfattas av begreppet leverantör
  • 4 kap. 4 § LOU – en leverantör får inte uteslutas från att delta i en upphandling endast på grund av krav på att leverantören ska vara en fysisk eller en juridisk person
  • 4 kap. 1 § LOU – de grundläggande upphandlingsprinciperna
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

18 mars 2019 (Uppdaterat 16 augusti 2021)

Stort tack. Bra att veta inför kommande upphandlingar.

Gösta

Gösta Fransehn

18 mars 2019

Hej!

I svaret på frågan ovan skriver ni:

"Av upphandlingsdokumenten bör det exempelvis framgå om anbud ska lämnas med eller utan moms, vilket i vissa fall kan vara lämpligt att ta hänsyn till när anbudsgivare kan vara ideella föreningar."

Kan ni utveckla svaret avseende detta? Varför kan det vara lämpligare att begära in anbudspriser inklusive moms när det är stor sannolikhet att icke-momspliktiga organisationer finns med bland anbudsgivarna?

Anna

16 september 2021

Hej Anna,

Det är upp till den upphandlande organisationen att avgöra om anbudspriserna ska anges exklusive eller inklusive moms. Vad som gäller i den enskilda upphandlingen ska framgå av upphandlingsdokumenten så att anbudsgivarnas priser blir jämförbara.

Vad som avses med svaret ovan är att den upphandlande organisationen lämpligen bör ta hänsyn till vilket alternativ som är att föredra vid varje enskild upphandling beroende på vilka potentiella leverantörer och utförare som kan tänkas vilja delta. För att ta reda på hur en upphandling bäst kan utformas för att tillgängliggöras för så stor mångfald av leverantörer som möjligt bör den upphandlande organisationen ha dialog med potentiella leverantörer och utförare, eftersom vad som är lämpligast kan bero på bland annat vilken typ av tjänst det är som ska upphandlas.

Generellt om moms, ideella föreningar och deltagandet i offentliga upphandlingar
Allmännyttiga ideella föreningar är momsbefriade. Det innebär att de inte kan ta ut moms vid försäljning av varor och tjänster och får inte heller dra av moms på inköp för verksamheten. Vad som utgör en allmännyttig ideell förening, samt i vilken utsträckning en sådan förening kan tillhandahålla varor och tjänster på en marknad utan att bli momspliktig, är ingenting som vi på Upphandlingsmyndigheten kan svara på, utan för den frågan hänvisar vi till Skatteverket.

Läs mer om moms för ideella föreningar på Skatteverkets webbplats.

Upphandlande organisationens kompensationsrätt för ingående moms
Det kan vara bra att känna till att statliga myndighet inte har rätt att göra avdrag för ingående moms enligt mervärdesskattelagen eftersom det där uttryckligen står att staten inte har någon avdragsrätt för ingående moms (med staten avses inte i det här sammanhanget de statliga affärsverken). I stället finns en särskild förordning (förordningen om statliga myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt (2002:831)) som ger statliga myndigheter rätt till kompensation för den ingående momsen.

Även kommuner och regioner har rätt till momsersättning. Läs mer om momsersättning till kommuner och regioner på Skatteverkets webbplats.

Eftersom momsen i många fall kompenseras eller ersätts blir den slutliga kostnaden densamma för myndigheten oavsett om anbudspriset är inklusive eller exklusive moms. För att priserna ska vara jämförbara vid själva upphandlingstillfället är det dock, precis som vi angivit ovan, viktigt att anbudsgivarna lämnar priser på samma sätt.

Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

28 september 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.