Start

Kan en kommun genom avtalssamverkan uppdra åt annan kommun att upphandla tredjepartstjänster?

Vid avtalssamverkan mellan kommuner kring en digital tjänst - kan man uppdra åt den färdledande kommunen att upphandla tredjepartstjänster enbart genom att reglera det i avtalet?

Mikael Tuominen

Publicerad 26 mars 2019

Hej Mikael,

Jag är osäker på om din fråga avser rättsliga aspekter kopplade till avtalssamverkan utifrån lagen om offentlig upphandling (LOU) eller kommunallagen (KL). Svaret redogör därför för båda perspektiv. Om jag har missuppfattat din fråga är du välkommen att återkomma med ett förtydligande.

Avtalssamverkan och lagen om offentlig upphandling (LOU)
LOU innehåller inte några bestämmelser om formkrav vad gäller hur en upphandlande myndighet ska överlämna upphandlingsuppdrag och beslutanderätt till en annan upphandlande myndighet. Däremot finns bestämmelser om att en upphandlande myndighet till exempel får anlita en inköpscentral utan upphandling, eller att en upphandlande myndighet kan genomföra gemensamma upphandlingsåtgärder med till exempel upphandlande myndigheter från andra medlemsländer.

Läs mer om samordnad upphandling på vår webbplats.

Avtalssamverkan och kommunallagen (KL)
Kommuner och regioner kan samverka om sina uppgifter, det vill säga uppgifter som ankommer på dem. Det innebär att samverkan endast kan avse sådant som faller inom den kommunala befogenheten. En kommun eller en region får alltså inte genom avtalssamverkan uppdra åt en annan kommun eller en annan region att utföra uppgifter som den inte får utföra själv. Kommuner och regioner får inom ramen för avtalssamverkan, med de begränsningar som följer av 6 kap. 38 § KL, komma överens om att uppdra åt en anställd i den andra kommunen eller i den andra regionen att besluta på kommunens eller regionens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. I så fall tillämpas 7 kap. 4–8 §§ KL. Beslut om extern delegation kräver att berörd nämnd fattar beslut om sådan delegation. Enbart en skrivning i samverkansavtalet om att extern delegation ska ske är inte tillräckligt.

Jag vill tillägga att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger vägledning i frågor som rör kommunalrätt. Se SKR:s kontaktuppgifter.

Källhänvisningar
  • 7 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – anlitande av inköpscentral
  • 7 kap. 14 § LOU – gemensam upphandling med myndighet från annan medlemsstat
  • prop. 2017/18:151 s. 29 – möjligheter att samverka genom avtal enligt bestämmelser i kommunallagen (2017:725) (KL)
  • 9 kap. 37 § kommunallag (2017:725) (KL) - avtalssamverkan
  • prop. 2017/18:151 s. 35 – berörd nämnd ansvarar för extern delegering.
Med vänlig hälsning,

Mattias

04 april 2019 (Uppdaterat 27 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Frågeservice är stängt den 29 maj på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.