Start

Finns någon jämförelse av reglerna om offentlig upphandling mellan olika EU-länder?

Publicerad 05 april 2019
Hej

Mitt namn är Mattias Andersson och är näringspolitisk samordnare för Småföretagarnas Riksförbund. Jag undrar om ni kan ge mig tips på var jag kan hitta någon jämförelse mellan EU länderna kring hur implementeringen av upphandlingsdirektivet hanterats i de nationella lagstiftningarna.

Detta för att jag funderar på om man i sådan statistik kan hitta jämförelser för att se ifall den svenska lagstiftningen är överimplementerad eller håller sig till en lägsta nivå i förhållande till hur andra länder gjort.

Finns det någon hos er som skulle kunna guida mig?

Mattias Andersson

Publicerad 05 april 2019

Hej Mattias!

Det beror nog lite på vad du menar med ”överimplementering” och vilka närmare uppgifter du är på jakt efter. Det kan tilläggas att medlemsstaterna är skyldiga att anmäla till EU-kommissionen hur de genomför olika unionsrättsakter, som sedan granskar att rättsakten genomförts på ett korrekt sätt i den nationella lagstiftningen. Med anledning av detta pågår ett antal så kallade överträdelseärenden mot medlemsstater som EU-kommissionen anser inte har genomfört upphandlingsdirektiven på ett korrekt sätt. Mot denna bakgrund är frågan om hur direktiven har genomförts i medlemsstaterna alltid en levande fråga.

EU-kommissionen har gjort flera jämförande undersökningar vad gäller upphandlingslagstiftningen i de olika länderna, och det finns även rapporter författade av andra aktörer. Någon komplett och någorlunda uppdaterad jämförelse av lagstiftningen mellan de olika medlemsstaterna känner vi dock inte till. Däremot kan vi rekommendera följande lästips (fler uppslag finns säkerligen i fotnoterna och källförteckningarna i dessa tips):
  • Det finns flera jämförande undersökningar av EU-kommissionen som rör särskilda aspekter av upphandlingsreglerna, till exempel om ESPD, rättsmedlen, grön och innovativ upphandling och elektroniska fakturor. EU-kommissionen publicerade 2017 en meddelande till bland annat Europaparlamentet om hur den avser fortsätta arbetet med att utveckla den offentliga upphandlingen i EU (rapporten har dock inte fokus på upphandlingslagstiftningen).
  • I den så kallade förenklingsutredningens betänkande redovisas upphandlingsreglerna i några andra medlemsstater, se kapitel 5 i SOU 2018:44. Motsvarande genomgång av utformningen av regler om processkostnadsansvar och ansökningsavgifter i överprövningsmål finns i avsnitt 21.2.2 och 22.2.2 i betänkandet.
  • Ett annat tips kan vara sammanställning av svaren på den grönbok som (finns endast på engelska). Den redovisar i och för sig inte hur medlemsstaterna genomfört upphandlingsdirektiven, men kan ändå vara intressant som utgångspunkt för förståelsen av utformningen av 2014 års upphandlingsdirektiv: Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy - Synthesis of replies.
  • Advokatbyrån Eversheds publicerade 2016 en guide till reformeringen av upphandlingslagstiftningen i EU:s medlemsstater: Flagging up the big issues – EU procurement reform guide 2016.
  • På EU-kommissionens webbplats hittar du ytterligare jämförande information mellan medlemsstaterna (rör dock i huvudsak inte lagstiftningen): Single Market Scoreboard – Public Procurement.
Det är möjligt att enheten för offentlig upphandling på finansdepartementet har ytterligare information i frågan, särskilt om EU-kommissionen förbereder någon ny studie i ämnet. Du hittar kontaktuppgifter på regeringens webbplats.

Gustav

10 april 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.