Start

Vad händer om leverantör avböjer att lämna anbud efter anbudsinbjudan i ett förhandlat förfarande?

Hej,

I steg ett valdes ut 3 leverantörer utifrån begränsningskriterier som fick anbudsinbjudan i steg 2.

1. Vad gäller för situationen då en leverantör avböjer att lämna anbud vid förhandlat förfarande med föregående annonsering i steg två efter att de fått anbudsinbjudan?

2. Innebär det att upphandlande myndighet kan/ska skicka anbudsinbjudan till leverantör som placerade sig plats fyra vid urval?

Annika

Publicerad 09 april 2019

Hej Annika,

Det är upphandlingsdokumenten som styr hur många anbudssökande som ska bjudas in att lämna anbud. Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) ska det vara minst tre anbudssökande som bjuds in för att lämna anbud vid ett förhandlat förfarande med föregående annonsering. Det finns inget krav på att alla anbudssökande som bjuds in att lämna anbud faktiskt lämnar anbud i upphandlingen.

Att en ytterligare anbudsgivare bjuds in i ett senare skede skulle kunna strida mot de grundläggande upphandlingsprinciperna, vi tänker framförallt på likabehandlingsprincipen och öppenhetsprincipen. Den upphandlande myndigheten har i upphandlingsdokumenten angivit ett visst antal anbudssökande som ska bjudas in och detta antal ändras i ett senare skede som skulle kunna leda till skada för övriga redan inbjudna anbudssökande.

Dessutom startar tiden för att komma in med anbud i samband med att myndigheten skickar anbudsinbjudan till de utvalda anbudssökandena. Om en leverantör i detta skede väljer att avböja att lämna anbud skulle det i sin tur innebära ett en anbudssökande som bjuds in i ett senare skede får mindre tid på sig att lämna anbud. I normalfallet vet inte den upphandlande myndigheten om en leverantör har valt att avstå från att lämna anbud förrän anbudstiden har löpt ut. Detta eftersom den upphandlande myndigheten inte får ha tillgång till insända anbud förrän efter sista anbudsdag.

Med bakgrund av ovanstående resonemang är nog möjligheterna väldigt begränsade när det kommer till att bjuda in ytterligare anbudssökande att lämna anbud i ett senare skede. En bedömning måste dock göras i varje enskilt fall.

Källhänvisningar
  • 4 kap. 7 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – antal anbudssökande som ska bjudas in
  • 4 kap. 1 § LOU – de grundläggande upphandlingsprinciperna
  • prop. 2015/16:195 s. 1057 – inbjudan att lämna anbud startar tidsfristen
  • 12 kap. 18 § LOU – ingen ska ha tillträde till de uppgifter som överförts elektroniskt före utgången av den fastställda tidsfristen.
Med vänlig hälsning,

Rasmus

Upphandlingsjurist

11 april 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.