Start

Ska uppdrag som god man upphandlas?

Uppdrag som god man, ska det upphandlas enligt LOU eller är det ett undantag?

Eva

Publicerad 12 april 2019

Hej Eva,

Undantaget för vissa juridiska tjänster
Juridiska tjänster som utförs av förmyndare, förvaltare och gode män är undantagna från upphandlingsplikten. Undantaget omfattar avtal både på det familjerättsliga området och förmögenhetsrättsliga området. Inom det förstnämnda området är det kontrakt som tilldelas sådana uppdragstagare vars tjänster visserligen kan sägas vara juridiskt betingade, men vars uppdrag är att bistå eller företräda en enskild person på grund av hans eller hennes personliga eller ekonomiska förhållanden. På det förmögenhetsrättsliga området omfattas exempelvis gode män enligt lagen om samäganderätt och gode män för ensamkommande barn.

Läs mer om avtal som är undantagna upphandlingsplikten på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 3 kap. 23 § punkten 2 lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tjänster som tillhandahålls av förmyndare, förvaltare eller god man är undantagna lagens tillämpningsområde
  • prop. 2015/16:195 s. 411 – kontrakt som tilldelas förvaltare, förmyndare och gode män är undantagna upphandlingsplikt.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

16 april 2019 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Hej!

Gäller undantaget även om förmyndare och gode män är organiserade under ett konsultbolag, dvs att konsultbolaget tillhandahåller överförmyndartjänster?

Rita

25 augusti 2022

Hej Rita,

Vi tolkar din fråga som att kontraktet ska tilldelas konsultbolaget som därefter tilldelar varje enskilt uppdrag till en förmyndare eller en god man. Återkom gärna med ett förtydligande om vi har missuppfattat omständigheterna i din fråga.

Av förarbetena till lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår att det är kontraktet som tilldelas uppdragstagaren som är undantagen från upphandlingsplikt. I det fall den upphandlande organisationen väljer att tilldela kontraktet till en mellanhand, i detta fall konsultbolaget, så föreligger enligt förarbetsuttalandet inget undantag. Den upphandlande organisationen ska då genomföra upphandlingen av konsultbolaget enligt tillämpliga bestämmelser i LOU.

Läs mer om vad som gäller vid upphandling som avser mellanhänder i den uppdragsrapport som Upphandlingsmyndigheten tagit fram tillsammans med Konkurrensverket Mellanhänder i offentlig upphandling. Rapporten finns publicerad på vår webbplats.

Källhänvisning
prop 2015/16:195 s. 411 – undantaget gäller kontrakt som tilldelas uppdragstagare vars uppdrag är att bistå eller företräda en enskild person på grund av hans eller hennes personliga eller ekonomiska förhållanden.

Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

29 augusti 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.