Start

Omfattas parkering av hyresundantaget?

Publicerad 24 april 2019
Detta gäller inte hyra eller drift av en hel parkering utan enstaka parkeringsplatser samt parkering "på stan".

Thérèse Agehed

Publicerad 24 april 2019

Hej Thérèse,

Till en början ska nämnas att såvitt vi känner till har frågan aldrig blivit prövad i domstol och rättsläget får därför betraktas som oklart.

Med det sagt så är det korta svaret på din fråga ja, även hyra av parkeringsplatser bör i vissa fall kunna omfattas av undantagsbestämmelsen i upphandlingslagarna.

En nyttjanderätt såsom exempelvis hyra av en parkeringsplats är i grunden ett tjänstekontrakt och inte ett varukontrakt vilket i sig är en förutsättning för att hyresundantaget kan bli tillämplig. Syftet med undantagsbestämmelsen är att kontrakt som avser hyra av fast egendom, det vill säga mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom har sådana särdrag att en konkurrensutsättning enligt upphandlingslagarnas bestämmelser inte är lämplig. Om hyran är stadigvarande eller tillfällig i samband med ”parkering på stan” borde inte heller påverka bedömningen.

Notera att undantagsbestämmelser ska tolkas restriktivt och det är den som använder undantaget som ska visa att undantaget är tillämpligt.

Möjlighet att direktupphandla om värdet understiger direktupphandlingsgränsen
Om värdet av upphandlingen understiger direktupphandlingsgränsen så är det möjligt att genomföra en direktupphandling. Vid beräkning av värdet ska den upphandlande organisationen räkna in värdet på övriga direktupphandlingar av varor och tjänster av samma slag som organisationen har genomfört under räkenskapsåret.

Läs mer om vad som gäller vid en direktupphandling i inlägget Vad gäller vid direktupphandling? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 3 kap. 19 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – undantag från lagens tillämpningsområde vid upphandling av hyresrätt av fast egendom
  • beaktandesats 24 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (LOU-direktivet) – hyreskontraktens särdrag innebär att reglerna för offentlig upphandling inte bör tillämpas
  • prop. 2015/2016:195 s. 402 och 403 – klargörande att ett hyreskontrakt av fast egendom är ett tjänstekontrakt.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

26 april 2019 (Uppdaterat 14 september 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.