Start

Amerikanskt bevis för att företag betalar sina skatter och sociala avgifter

Hej!

Vi använder ibland ett amerikanskt bolag (NY, USA) som underkonsulter och för olika myndigheter visar vi upp intyg som ska bevisa att vår samarbetspartner betalar sina ålagda skatter och sociala avgifter. Det intyget som vi har fått av vår samarbetspartner har godkänts av flera svenska förvaltningar men avslogs nyligen av en annan. Nu är vår fråga om det finns någon praxis vilket intyg som ska användas?

Självklart så känns det olustigt och godtyckligt att intyg bedöms olika av olika svenska förvaltningar.

Denna frågan gäller vilket intyg som ska användas som verifikat, då vår samarbetspartner betalar sina avgifter och det aldrig har varit en diskussion om att de inte ha gjort det utan enbart vad som verifierar detta.

Karin

Publicerad 11 juni 2019

Hej Karin,

En upphandlande organisation får begära att en leverantör lämnar ett intyg som har utfärdats av en behörig myndighet i den berörda staten och som visar att leverantören uppfyller sina åtaganden att betala skatter och sociala avgifter. Om den begärda utredningen inte visar att leverantören har brutit mot några av sina skyldigheter så ska leverantören inte uteslutas.

Om ovan beskrivna intyg inte utfärdas i den berörda staten i fråga eller inte omfattar alla situationer som den upphandlande organisationen kräver, eller om omfattas av lag, så har leverantören rätt att lämna en utsaga på heder och samvete (en så kallad sanningsförsäkran på heder och samvete) inför ett behörigt organ eller en liknande försäkran för att visa att man inte omfattas av uteslutningsgrunderna. I exempelvis Sverige finns det inte något utpekat behörigt organ som en sådan sanningsförsäkran ska avges inför utan det räcker att en svensk leverantören ensam upprättar sin sanningsförsäkran och lämnar den till den upphandlande organisation.

Vilken typ av intyg som utfärdas av behörig myndighet i USA och som visar att leverantören uppfyller sina skyldigheter avseende skatter och socialförsäkringsavgifter kan inte vi på Upphandlingsmyndigheten svara på. För frågor om hur en amerikansk sanningsförsäkran ska vara utformad hänvisar vi till någon som ger juridisk rådgivning om gällande rätt i den berörda staten (USA). Eventuellt kan den amerikanska handelskammaren i Sverige lämna stöd i dessa frågor.

Oavsett vad vi anger ovan kan det vara bra att fråga den upphandlande organisationen vad den anser saknas i det inlämnade intyget för att detta ska kunna godtas.

Läs mer 
För ytterligare information om sanningsförsäkran, se inlägget Hur ska en sanningsförsäkran formuleras? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 13 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – uteslutningsgrunden obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter
  • 15 kap. 8 § LOU – intyg som utfärdats av en behörig myndighet
  • 15 kap. 9 § LOU – utsaga som leverantören lämnar på heder och samvete. 

Med vänlig hälsning,

Rasmus

Upphandlingsjurist

19 juni 2019 (Uppdaterat 10 januari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.