Start

Kan man ställa krav på systematiskt hygienarbete i enlighet med en viss standard?

Hej!
Kan kommuner ställa krav på systematiskt hygienarbete i enlighet med SS-EN 14065:2016? Måste man isf ange att verifikat ska vara certifikat enligt SS-EN 14065:2016 eller likvärdigt, och innebär det att även andra tredjepartscertifieringar som leverantören hävdar är likvärdiga bör accepteras?

anna bengtsson

Publicerad 10 augusti 2019

Hej Anna,

I vårt svar nedan utgår vi från kravet som avses i frågan är ett kvalificeringskrav, det vill säga ett krav på leverantörens allmänna förmåga att genomföra uppdraget. Om detta är felaktigt får du gärna återkomma.

Allmänt om kvalificeringskrav 
Kvalificeringskraven i upphandling är de krav som den upphandlande myndigheten ställer upp på leverantören för att säkerställa att leverantörerna har den kapacitet och resurser som krävs för att utföra det aktuella uppdraget.

Kvalitetssäkringsstandarder
Lagen om offentlig upphandling (LOU) innehåller en möjlighet att kräva att anbudsgivaren ska iaktta vissa kvalitetssäkringsstandarder, det vill säga att de har en certifiering och kan visa upp ett intyg utfärdat av ett ackrediterat organ. Den upphandlande myndigheten ska hänvisa till vilka kvalitetssäkringssystem som leverantören kan åberopa. Kvalitetssäkringssystemen ska bygga på relevanta europeiska standardserier och vara certifierade av organ som har ackrediterats för uppgiften. Det är endast i undantagsfall som anbudsgivare kan använda andra bevis för att visa att man har en likvärdig kvalitetssäkring.

Ett sådant undantag är aktuell om en leverantör inte kan få tillgång till det intyg som efterfrågas i upphandlingen inom den angivna tidsfristen. Då har leverantören möjlighet att bevisa att denne har vidtagit åtgärder som leder till likvärdig kvalitetssäkring med de som efterfrågats. En förutsättning för detta är att leverantören
  • inte kan få tillgång till intyget inom den angivna tidsfristen och detta inte beror på leverantören eller något förhållande på leverantörens sida, och
  • visar att åtgärderna är likvärdiga med dem som erfordras i det miljöledningssystem eller miljöledningsstandard som myndigheten har krävt.
Några exempel på vilka kvalitetssäkringsstandarder som en upphandlande myndighet kan hänvisa till ges inte varken i det bakomliggande LOU-direktivet eller i LOU:s förarbeten. Utifrån den information som Upphandlingsmyndigheten har går det inte att med säkerhet säga att den standarden SS-EN 14065:2016, Textil - Textilier behandlade i tvätterier - Kontrollsystem för biokontamination, är en sådan standard som avses i 15 kap 14 § LOU. Om standarden inte är en kvalitetssäkringsstandard utifrån upphandlingsrätten kan det istället finnas en möjlighet att ställa krav på teknisk kapacitet som motsvarar de kriterier som standarden bygger på (se nedan). Certifieringen kan då begäras in som bevis, men även likvärdiga lösningar måste accepteras.

Kvalificeringskrav avseende teknisk kapacitet 
Vidare får myndigheter exempelvis ställa krav på teknisk kapacitet som kan bevisas med en beskrivning av de metoder som leverantören använder för att säkra kvaliteten samt av leverantörens undersöknings- och forskningsresurser, och/eller information om de metoder leverantören använder för att säkra kvaliteten.

Sambandet mellan bestämmelsen kring kvalitetssäkringsstandarder och övriga bestämmelser om utredning om en leverantörs tekniska och yrkesmässiga kapacitet i 15 kap. 11 § LOU är något otydlig. I 15 kap. 11 § LOU återfinns en uttömmande förteckning av vilken utredning som kan krävas rörande leverantörens tekniska och yrkesmässiga kapacitet.

Rättstillämpningen kommer att få avgöra vad som gäller i denna fråga.

Notera att om kravet är utformat som en teknisk specifikation ska ordet ”likvärdigt” läggas till. Läs mer om hur krav på föremålet kan formuleras på vår webbplats

Grundläggande upphandlingsprinciperna
Avslutningsvis kan sägas att kraven som ställs i en upphandling ska vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna, vilket bland annat innebär att de måste ha en koppling till kontraktsföremålet och stå i rimlig proportion till det behov som ska täckas. Vilka kvalificeringskrav som är förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna behöver bedömas i varje enskilt fall, bland annat utifrån vad som upphandlas och vad syftet med upphandlingen är.

Källhänvisningar
  • 15 kap. 14 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – utredning kring kvalitetssäkringsstandarder
  • 15 kap. 11 § punkten 4 LOU – en upphandlande myndighet får begära utredning av en leverantörs tekniska kapacitet i form av en beskrivning av leverantörens metoder för att säkra kvalitet. 
Med vänlig hälsning,

Rasmus

22 augusti 2019 (Uppdaterat 04 mars 2022)

Hej och tack för utförligt svar!

Innebär detta att upphandlande myndighet som kvalificeringskrav kan kräva viss certifiering, utan att behöva acceptera certifiering enligt likvärdiga system? Om så inte är fallet, dvs. att det finns möjlighet för likvärdiga system, måste dessa då bygga på europeisk standard?

Tack på förhand!

anna bengtsson

14 september 2019

Hej Anna,

Nej, det är inte korrekt uppfattat. I första hand hänvisar vi till vårt svar ovan. Nedan följer en kort förklaring.

Kvalitetsledningsstandarder
Om den upphandlande myndigheten kräver att leverantören ska ha en sådan kvalitetsledningsstandard som avses i 15 kap. 14 § LOU ska myndigheten hänvisa till kvalitetsledningssystem som bygger på relevanta europeiska standardserier. Myndigheten ska även godta ett likvärdigt intyg från något annat organ som är etablerat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Utöver detta ska den upphandlande myndigheten även godta andra bevis från leverantören som visar att leverantören vidtagit de åtgärder som leder till likvärdig kvalitetssäkring om leverantören inte kan få tillgång till intyget inom den angivna tidsfristen (se ovan för en mer utförlig redogörelse).

Kvalificering avseende teknisk kapacitet 
Om den upphandlande myndigheten kräver sådan dokumentation som omfattas av 15 kap. 11 § punkten 4 LOU som bevis för att leverantören har viss teknisk kapacitet ska ett likvärdigt intyg godtas. För denna del finns det inget krav på att det måste bygga på en europeisk standardserie.

Med vänlig hälsning,

Rasmus

17 september 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.