Start

Är det lämpligt att använda sig av relativa utvärderingsmodeller?

Publicerad 13 augusti 2019
Relativa utvärderingsmodeller är generellt förenliga med upphandlingsreglerna, men beroende på hur en sådan relativ utvärderingsmodell är utformad i det enskilda fallet kan den anses oförenlig.

Det finns idag ganska mycket forskning, rättsavgöranden och annan vägledning kring lagligheten och lämpligheten i att använda relativa utvärderingsmodeller.

Upphandlingsutredningen anser att relativa anbudsutvärderingsmodeller inte bör tillämpas, dels för att de tenderar att osynliggöra de svåra avvägningarna mellan till exempel kvalitet och pris som myndigheterna ofta ställs inför, dels för att de är oförutsägbara och möjliga att manipulera.

I litteraturen finns många goda argument mot att använda relativa utvärderingsmodeller. Argumenten tar ofta sin utgångspunkt i affärsmässiga överväganden snarare än rättsliga sådana.

Läs mer
För mer vägledning se:Senare domstolsavgöranden där relativa utvärderingsmodeller har ifrågasatts är bland annat Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 2237-15, Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 6514-13 och mål nr 6507-13 samt Kammarrätten Sundsvalls dom i mål nr 2347-15 (där tillämpningen av en relativ utvärderingsmodell hade betydelse för bedömningen av om en leverantör kunde anses ha lidit skada till följd av en annan konstaterad överträdelse av regelverket).


Källhänvisningar
SOU 2013:12 s. 24–25 – upphandlingsutredningen anser att relativa anbudsutvärderingsmodeller inte bör tillämpas.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 13 augusti 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.