Start

Måste "eller likvärdigt" användas vid bör-krav?

Hej.

Hänvisning till standarder, utbildning, certifikat etc. ska alltid följas av orden "eller likvärdigt". Gäller det även om det är ett bör-krav? Måste orden "eller likvärdigt" även användas om anbudsgivare får poäng eller dylikt, och inte uteslut om man inte har det?

Tack på förhand.

Mvh
F.K

F.K

Publicerad 27 augusti 2019

Hej,

Tekniska specifikationer
Det stämmer att det finns bestämmelser i lagen om offentlig upphandling (LOU) om att tekniska specifikationer som innehåller hänvisningar till standarder, fabrikat, varumärken, tillverkning, ursprung eller liknande ska följas av orden ”eller likvärdigt”. Bestämmelserna återspeglar de grundläggande upphandlingsprinciperna, bland annat principerna om likabehandling, proportionalitet och icke-diskriminering.

Tilldelningskriterier
Det finns inga motsvarande bestämmelser när det gäller tilldelningskriterier (vilka ibland kallas bör-krav). Den upphandlande myndigheten måste dock iaktta de grundläggande upphandlingsprinciperna när den utformar tilldelningskriterierna. Av exempelvis proportionalitetsprincipen följer bland annat att tilldelningskriterierna ska vara rimliga i förhållande till det som upphandlas. Kriterierna ska vara både lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen. Om det finns flera alternativ bör myndigheten välja det alternativ som är minst belastande för leverantörerna.

För att en upphandlande myndighet ska anses iaktta de grundläggande upphandlingsprinciperna kan det argumenteras för att samma sak gäller för tilldelningskriterierna som för ett obligatoriskt krav i en teknisk specifikation. Det skulle innebära att tilldelningskriterier som huvudregel inte får innehålla hänvisningar till exempelvis fabrikat, varumärke, ursprung eller tillverkning om det leder till att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas. Undantag från huvudregeln får förekomma om det är motiverat med hänsyn till det som ska anskaffas eller det annars inte är möjligt att beskriva det som ska anskaffas tillräckligt tydligt, det vill säga att kontraktsföremålet inte kan beskrivas på något allmänt eller generiskt sätt. En sådan hänvisning ska i så fall följas av orden ”eller likvärdigt”. Med andra ord kan det vara nödvändigt att i princip alltid ange ”eller likvärdigt” om myndigheten anger exempelvis en standard eller fabrikat i ett tilldelningskriterium, men vi känner inte till att frågan har prövats av domstol.

Det bör även nämnas att de tekniska specifikationerna är till för att beskriva föremålet för upphandlingen, medan ett tilldelningskriterium är till för att räkna fram det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Det kan ifrågasättas om hänvisningar till exempelvis standarder, fabrikat, varumärke, ursprung eller tillverkning i alla situationer innebär ett faktiskt mervärde för en upphandlande myndighet.

Generellt behöver en bedömning göras i det enskilda fallet för att avgöra om ett tilldelningskriterium är förenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Källhänvisningar
  • 9 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tekniska specifikationer i form av hänvisningar till standarder och bedömningar
  • 9 kap. 6 § LOU – uppgifter och hänvisningar som inte får ingå i tekniska specifikationer.
Med vänlig hälsning,

Gustav

29 augusti 2019 (Uppdaterat 22 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.