Start

Hur kan leverantörer samarbeta vid offentlig upphandling?

Hej! Jag undrar om man som leverantör kan vara en del den totala upphandlingen? Många upphandlingar kräver ett helhetsgrepp, exempelvis nedmontering och rivning av gammalt material, installation av nytt material samt service osv. Vi som leverantör erbjuder bara en av produkterna som upphandlingen pekar mot. Hur går vi till väga då? Söker man ihop med en annan leverantör som kan erbjuda resterande delar?

Anton Swärdh

Publicerad 09 september 2019

Hej Anton,

Vad roligt att du vill vara leverantör till offentlig upphandling. Hur ni bör gå tillväga beror på hur upphandlingen är konstruerad. I vissa fall går det att lämna anbud på enskilda delar av ett större uppdrag, medan det i andra fall krävs att anbudsgivaren lämnar anbud på hela uppdraget. I de flesta upphandlingar kan leverantörer samarbeta för att kunna genomföra uppdraget.

Upphandlingsmyndigheten har nyligen lanserat ett stöd om hur leverantörer kan samarbeta vid offentlig upphandling. Jag vill därför i första hand rekommendera att du läser om hur du som leverantör kan Samarbeta med underleverantörer och andra samarbetspartners i upphandlingar på vår webbplats.

Om du har följdfrågor är du välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Mattias

09 september 2019 (Uppdaterat 02 mars 2022)

Hej!

Hur bedömer ni följande situation?

1. En grupp av leverantörer har lämnat anbud i en entreprenadupphandling.
2. Den upphandlande myndigheten har inte i någon av upphandlingsdokumenten begärt att gruppen ska ha en viss juridisk form när en grupp av leverantörer har blivit tilldelade kontraktet.
3. Myndigheten begär efter anbudstidens utgång, men innan kontraktet tecknas, att gruppen av leverantörer ska bilda ett aktiebolag.

OBS! Detta är en rent fiktiv situation och innebär inte att ni lämnar råd i något enskilt fall. Jag är bara nyfiken på hur ni bedömer situationen. Dvs. måste en upphandlande myndighet som vill att en grupp av leverantörer har en viss juridisk form ange detta i upphandlingsdokumenten?

Mvh

Jan

16 januari 2020

Hej Jan,

Utgångspunkten är att en upphandlande organisation endast kan begära att en grupp av leverantörer ska ha en viss juridisk form när den blivit tilldelad kontraktet om det krävs för att kontraktet ska kunna fullgöras på ett tillfredsställande sätt.

Det framgår inte uttryckligen att den upphandlande organisationen måste ange i upphandlingsdokumenten att en grupp av leverantörer ska ha en viss juridisk form när den har blivit tilldelad kontraktet, vare sig i 4 kap. 5 § lagen om offentlig upphandling (LOU) eller i artikel 19.3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet).

Generellt sett gäller dock att alla krav som ska gälla i upphandlingen ska framgå av upphandlingsdokumenten. I Karnovs och Nordstedts lagkommentarer för lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (ÄLOU) gällande den äldre motsvarande bestämmelsen (1 kap. 11 § ÄLOU) är författarna av uppfattningen att kravet ska framgå av förfrågningsunderlaget (upphandlingsdokumenten).

Vi känner inte till att ett scenario med de omständigheter du beskriver i exemplet har prövats i domstol.

Källhänvisningar
4 kap. 5 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – upphandlande myndighet får ställa krav på att en grupp av leverantörer ska ha en viss juridisk form när den blivit tilldelad kontraktet.

Med vänlig hälsning,

Mattias

23 januari 2020 (Uppdaterat 03 mars 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.