Start

Leverantör A och B har samma styrelse - problem med leverantör A, Leverantör B har lagt anbud

Publicerad 18 september 2019
Hej!
Vi har företaget A som driver hemtjänst i kommunen. Det är flera problem med företaget, och bl.a. tror vi att de fakturerar mer än vad som har utförts. Brister har också förekommit i underlagen till fakturor. Detta har företaget fått komplettera och rätta till. Nu har vi en upphandling av en gruppbostad enl. LSS. Här har företag B lagt anbud. I styrelsen för företag B ingår samma personer som i styrelsen för företag A. Kan vi i den egna referenstagningen använda våra erfarenheter från företag A, och kan det i så fall vara skäl för att förkasta anbudet från B om vi kan påvisa allvarliga brister i företag A? Företag B har ingen verksamhet i kommunen.
Tacksam för svar.

Mvh
Ann

Ann

Publicerad 18 september 2019

Hej Ann,

För att det ska vara möjligt för den upphandlande myndigheten att utesluta leverantör B till följd av att leverantör A har brustit i sina förpliktelser gentemot den upphandlande myndigheten får det antas att det förutsätter att det skulle vara möjligt att utesluta leverantör A i motsvarande situation på grund av dessa brister. Om den upphandlade myndigheten inte skulle kunna utesluta leverantör A om den själv lämnat anbud i upphandlingen, kan det vara svårt att utesluta leverantör B av samma skäl.

Angående leverantör A
Inledningsvis kan det vara lämpligt att utreda de olika eventuella sanktionerna som framgår av avtalet eller av annan lagstiftning för de fall att leverantören gjort sig skyldig till ett avtalsbrott.

En leverantör får uteslutas från att lämna anbud i en upphandling om leverantören har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något väsentligt krav i ett tidigare kontrakt som tilldelats enligt någon av upphandlingslagarna. Bristerna ska ha medfört att det tidigare kontraktet har sagts upp i förtid eller lett till skadestånd eller jämförbara påföljder.

I förarbetena påpekas särskilt att denna möjlighet enbart gäller kontrakt som upphandlats enligt de nya upphandlingslagarna (det vill säga LOU, LUF och LUK) och LUFS. Där framhålls dock att bestämmelsen inte kan anses innebära att det helt saknas möjlighet att utesluta leverantörer som brutit mot fullgörandet av andra kontrakt än sådana som omfattas av 13 kap. 3 § punkten 5 LOU. I sådana fall borde den upphandlande myndigheten kunna pröva frågan utifrån bestämmelserna om uteslutning på grund av allvarligt fel i yrkesutövningen enligt 13 kap. 3 § punkten 3 LOU. Exempel på ageranden som har ansetts utgöra allvarligt fel i yrkesutövningen är då en leverantör utställt osanna fakturor.

Det framgår inte av ditt inlägg om företag A har visat sådana brister som kan anses utgöra skäl för uteslutning i en upphandling eller inte. En bedömning behöver göras i det enskilda fallet om så är fallet.

Läs även inlägget Vad krävs för att utesluta en leverantör på grund av allvarliga brister i tidigare fullgörande? i vår Frågeportal.

Angående leverantör B
En liknande fråga har tidigare besvarats i vår Frågeportal, se inlägget Avser uteslutningsgrunderna hela koncernen om anbudsgivaren är ett dotterbolag?.

Återkom gärna om du har följdfrågor eller om du känner att det hänvisade inlägget inte ger svar på din fråga.

Källhänvisningar 
  • prop. 2015/16:195 s. 737 – brister vid fullgörande av tidigare kontrakt
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 4809–11 – exempel där en leverantör utställt osanna fakturor och det ansågs vara ett allvarligt fel i yrkesutövningen.
Med vänlig hälsning,

Gustav

19 september 2019 (Uppdaterat 09 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.