Start

Får vi göra ändringar i ett kontrakt som upphandlats genom en förnyad konkurrensutsättning?

Hej!

Undrar över tolkning av kompletterande beställning enligt 17 kap. 11 § LOU. För ett tag sedan gjorde vi en FKU, slöt avtal med en specifik leverantör. I det avtalet finns förlängningsklausuler enligt vilka FKU-avtalet kan förlängas som längst till 191130. Det är en konsult vi haft inne, en person som nu har stor kännedom om vårt ekonomisystem, varit med vid uppstart och upplärning i samband med implementering av nytt datasystem. Vi skulle tappa väldigt mycket om vi var tvungna att "börja om" med en ny konsult nu.

Frågan är: kan vi, utöver den förlängning som står i FKU-avtalet, tillämpa 17 kap 11 § för att behålla konsulten ytterligare en tid? (det framtida värdet skulle INTE överstiga 50 % av det hittills upparbetade värdet). Eller ingår de 50 % i den i FKU-avtalet angivna förlängningstiden?

Undrar också: Hur förhåller sig FKU-avtalet mellan oss som upphandlande enhet och den specifika leverantören - till kommunens övergripande ramavtal (ramavtalet som FKU:n gjordes utifrån finns inte längre kvar, utan har ersatts av ett nytt-med nya ramavtalsleverantörer).

Anonym

Publicerad 25 oktober 2019

Hej,

För att avgöra om en kompletterande beställning är förenlig med lagen om offentlig upphandling (LOU) behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall, vilket innebär att vi inte kan ge ett specifikt svar på din fråga. Generellt sett gäller följande.

Kompletterande beställningar i ett kontrakt som ingåtts genom en förnyad konkurrensutsättning
Att kontraktet redan har ändrats en gång genom den angivna förlängningsklausulen innebär inte att möjligheten att genomföra andra tillåtna ändringar är förbrukad. För att bedöma om en ändring är tillåten ska denna ändring betraktas för sig. Det innebär exempelvis att den upphandlande myndigheten inte behöver ta hänsyn till eventuella förlängningsklausuler i avtalet när myndigheten gör sin bedömning om det är möjligt att genomföra en kompletterande beställning utan att genomföra en ny upphandling.

Bestämmelserna om kompletterande beställningar gäller oavsett om kontraktet är tilldelat genom en förnyad konkurrensutsättning eller på något annat sätt. För att kunna nyttja bestämmelserna om kompletterande beställningar krävs, förutom att värdet på kontraktet inte får öka med mer än 50 procent, att följande förutsättningar är uppfyllda:
  • Beställningen har blivit nödvändig,
  • Leverantören av ekonomiska eller tekniska skäl inte kan bytas ut, och
  • Ett byte av leverantör skulle medföra betydande olägenheter eller betydligt större omkostnader för den upphandlande myndigheten.
Om samtliga förutsättningar enligt ovan föreligger så är det möjligt att göra en kompletterande beställning från den leverantör som har tilldelats kontraktet utan att en ny upphandling måste genomföras.

Ändringar i ett kontrakt som ingåtts efter en förnyad konkurrensutsättning i förhållande till ett nytt ramavtal
Ett kontrakt som har tilldelats inom ramen för ett ramavtal får löpa längre än utgången för ramavtalet under förutsättning att tilldelning skedde innan ramavtalet löpte ut. Om tilldelningen i den förnyade konkurrensutsättningen skedde utifrån det gamla ramavtalet så är det villkoren i det ramavtalet som gäller. Att det finns ett nytt ramavtal påverkar inte kontraktet som ingåtts genom en förnyad konkurrensutsättning enligt det gamla ramavtalet.

Läs mer
Läs mer om hur man beräknar värdet av en kompletterande beställning i och vad som gäller avseende ett kontrakts löptid i förhållande till ramavtalets löptid i inläggen Hur beräknas värdet av en kompletterande beställning? och Får kontraktets löptid gå utöver ramavtalets löptid? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 17 kap. 8–14 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelser gällande ändringar i kontrakt och ramavtal
  • Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2637–18 - ändringar i ett ramavtal eller kontrakt ska bedömas var för sig.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

31 oktober 2019 (Uppdaterat 11 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.