Start

Får kontraktets löptid gå utöver ramavtalets löptid?

Publicerad 08 januari 2019
Hej,

Ett ramavtal får enligt LOU löpa i max 4 år, om det inte finns särskilda skäl. Men är det möjligt för en upphandlande myndighet som har ett ramavtal som löper på 4 år och innan ramavtalet löper ut gör ett avrop och tilldelar ett kontrakt som i sin tur löper i 5 år?

Tack på förhand!

Sture

Publicerad 08 januari 2019

Hej Sture,

När kan ett avrop från ett ramavtal ske?
Ett ramavtal kan användas för att tilldela kontrakt under hela ramavtalets löptid. Kontrakt som grundas på ramavtal får som huvudregel inte vara längre än fyra år, men detta innebär inte att kontraktet inte får gälla efter att ramavtalet löpt ut. Det finns inget förbud mot att kontrakt löper även efter att ramavtalet inte längre kan användas för att tilldela nya kontrakt. Det framgår av beaktandesats 62 i LOU-direktivet att kontrakt som grundas på ett ramavtal måste tilldelas innan själva ramavtalet löper ut, men löptiden för de enskilda kontrakten får vara kortare eller längre.

Hur långt får ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal vara? 
Löptiden för det enskilda kontraktet behöver alltså inte sammanfalla med ramavtalets löptid. Det bör i synnerhet vara tillåtet att fastställa löptiden för de enskilda kontrakt som grundas på ett ramavtal med beaktande av faktorer såsom den tid som behövs för deras fullgörande. Exempel på tid som behövs för dess fullgörande är ”när underhåll av utrustning med en uppskattad ekonomisk livslängd på mer än fyra år ingår eller när det behövs omfattande utbildning av personal för att fullgöra kontraktet" (vår kursivering och fetstilt), se beaktandesats 62 i LOU-direktivet..

Ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal kan alltså under vissa förutsättningar ha en längre löptid än fyra år.

För ytterligare information, se även inlägget Hur långt får avtalets löptid vara för kontrakt respektive ramavtal? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 6372–15 – bedömning av löptiden för kontrakt som grundar sig på ramavtal, domstolen bedömde att samma huvudregel som gäller för ramavtal även gäller för avropade kontrakt.
  • Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 2944–18 – löptiden för ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal kan vara längre än fyra år om det inte är oproportionerligt i förhållande till det som anskaffas.
  • Kommissionens tolkningsmeddelande om ramavtal (CC/2005/03), s. 5 - när ramavtal och kontrakt som grundar sig på ramavtal kan löpa längre än fyra år.
Med vänlig hälsning,

Rasmus

08 januari 2019 (Uppdaterat 19 mars 2021)

Hej,
Gäller ovanstående även för avtal tecknade under LUFS med löptid på 7 år, dvs avrop beställs inom 7 år med levereras först efter att ramavtalets giltighetstid har upphört.

Arvid

12 juni 2019

Hej Arvid,

Ja, motsvarande gäller vid upphandling enligt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

Källhänvisningar 
prop. 2010/11:150 s. 196–197 – ramavtalets löptid.

Med vänlig hälsning,

Rasmus

13 juni 2019

Hej,
kan ett avropsavtal för mer än 4 år tecknas även inom ramen av ett ramavtal för IT-tjänster när det gäller att utveckla och installera programvara, lära upp personal som ska använda/sköta tjänsten?

Wolfgang

03 april 2020

Hej Wolfgang,

Det framgår inte av din fråga, men vi utgår ifrån att ramavtalet har en maximal löptid om fyra år. För att avgöra om löptiden för ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal kan löpa längre än fyra år behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Det finns dock inget som tyder på att det inte skulle vara möjligt att tillämpa en längre kontraktstid för just IT-tjänster om förutsättningarna för det är uppfyllda. Exempel på skäl som kan innebära att en längre löptid än fyra år är tillåten är, som vi skrivit ovan, när det behövs omfattande utbildning av personal för att fullgöra kontraktet.

De exempel som nämns i direktivet för när det kan finnas skäl för en längre löptid ska inte betraktas som uttömmande, utan det är alltid upp till den upphandlande myndigheten att visa att skäl för en längre löptid föreligger. Det innebär att det är upp till er att avgöra om det finns skäl för en längre löptid i ert fall eller inte.

Vad som är viktigt att ha i åtanke är att ramavtal inte får användas på ett otillbörligt sätt som förhindrar eller begränsar konkurrensen och det är den upphandlande myndigheten som ska visa att det funnits skäl att frångå huvudregel om en maximal löptid om fyra år. Det innebär att utrymmet för en längre löptid för både kontrakt som grundas på ramavtal och ramavtal alltid måste avgöras utifrån samtliga omständigheter i varje enskilt fall. När det gäller kontrakt som grundas på ett ramavtal kan det tänkas att ett sent avrop från ett ramavtal, där kontraktstiden bestäms till längre än vad som varit brukligt under tidigare avrop, skulle kunna indikera att ramavtalet tillämpas på ett otillbörligt sätt som begränsar konkurrensen.

Läs mer
Läs mer om skäl för länge löptid i inlägget När föreligger det särskilda skäl för en längre ramavtalstid än 4 år? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • Beaktandesats 61 i Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – Ramavtal bör inte användas på otillbörligt sätt eller på ett sådant sätt att konkurrensen förhindras, begränsas eller snedvrids
  • Arrowsmith, Sue, The law of public and utilities procurement: regulation in the EU and UK Volume 1, 3:e uppl., Sweet & Maxwell, London, 2014 s. 1175–1177 – Utrymmet för en längre löptid måste alltid avgöras utifrån samtliga omständigheter i varje enskilt fall. Ett sent avrop från ett ramavtal där kontraktstiden bestäms löpa längre än vad som tidigare varit brukligt, i syfte att förlänga ramavtalets tillämplighet över fyra år, skulle utan tvekan anses strida mot fyraårs-gränsen samt eventuellt även förbudet mot konkurrensbegränsande agerande.

Med vänlig hälsning,

Rasmus

07 april 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.