Start

Går det att avropa från ett ramavtal som löpt ut?

Publicerad 15 december 2017
Har en kommun/ myndighet skyldighet att gå ut i upphandling efter att ett avtal löpt ut? Behovet av tjänsten och/ eller produkten kvarstår.

Hur länge får så fall en kommun stå utan avtal inom området, och fortsätta göra avrop från de?

Finns de något som säger att kommunen inte får ha kvar tjänsterna och använda dem efter avtalets utgång.

Mathias

Publicerad 15 december 2017

Hej Mathias,

Nej, en upphandlande myndighet är inte skyldig att upphandla något efter att ett avtal löpt ut. Det är enbart den upphandlande myndigheten som avgör vilket behov den har. I denna bedömning spelar det ingen roll vilket ”verkligt” behov någon annan anser att den upphandlande myndigheten har. Ingen kan tvinga en upphandlande myndighet att upphandla. Den upphandlande myndigheten kan som alternativ välja att utföra tjänsten i egen regi, vilket innebär att det inte uppstår någon upphandlingsplikt.

Om en upphandlande myndighet däremot har ett fortsatt behov av att anskaffa varor eller tjänster från leverantörer på marknaden efter det att ett avtal har löpt ut måste myndigheten naturligtvis säkerställa att anskaffningarna görs i enlighet med upphandlingslagstiftningen.

Det är teoretiskt omöjligt för en upphandlande myndighet att göra ett avrop när det inte finns ett giltigt ramavtal att göra avropet ifrån. Om en upphandlande myndighet gör ett avrop från ett ramavtal som löpt ut, så innebär det att den upphandlande myndigheten gör en direktupphandling vid upphandling under tröskelvärdet samt av sociala tjänster och andra särskilda tjänster inklusive välfärdstjänster och annars förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

Innan ramavtalet löpt ut går det att göra avrop från ramavtalet. Det finns inga hinder i lagen om offentlig upphandling (LOU) mot att ett kontrakt som grundar sig på ett ramavtal fortsätter att löpa även efter det att ramavtalet det avropats från har löpt ut. För att läsa mer om löptiden för enskilda kontrakt som avropats inom ramen för ett ramavtal, se inlägget Får kontraktets löptid gå utöver ramavtalets löptid?.

Läs mer
För beslut som avser frågan om ett avrop omfattas av det ursprungliga ramavtalet, se bland annat Konkurrensverkets beslut dnr 254/2015 (avrop av entreprenadmaskiner som inte varit en del av den ursprungliga upphandlingen av ramavtalet), dnr 634/2015 (tecknande av leasingavtal för kopiatorer och skrivare som inte omfattades av den aktuella förnyade konkurrensutsättningen) och Konkurrensverkets beslut dnr 606/2014 (köp av organisationskonsulter i strid med villkoren i ramavtal). Notera att samtliga beslut avser prövningar utifrån gamla lagen om offentlig upphandling (gamla LOU).

Källhänvisningar
  • 19 a kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelse om direktupphandling
  • 6 kap. 12–19 §§ LOU – bestämmelser om förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

Upphandlingsmyndigheten

18 december 2017 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.