Start

Kan leveransavtal överskrida ramavtalets löptid?

Publicerad 04 oktober 2017
Hej!

Har en fråga kring vilka möjligheter jag har att förlänga ett ramavtal. Låt oss säga att ramavtal gäller under perioden 2013-01-01--2017-12-31. Den 1/11 2017 skulle vi dock vilja skriva en förlängning (leveransavtal) som gäller fyra år ytterligare. Min fråga är om vi måste skriva att förlängning gäller i fyra år (exakt tidpunkt för förlängningen), eller om vi kan skriva att förlängningen gäller 2 år men med option på 2 ytterligare år. Anledningen till att jag skriver frågan är ju att om vi har en option efter att ramavtalet löpt ut så gör vi ju en slags förlängning efter att ramavtalet löpt ut.

Upphandlare

Publicerad 04 oktober 2017

Hej!

Gäller din fråga vilka möjligheter som finns att förlänga ett ramavtal bör det noteras att löptiden för ramavtal som utgångspunkt är begränsade till fyra år inklusive eventuella options- och förlängningsklausuler. Endast om det föreligger särskilda skäl kan ett ramavtal löpa under en längre tid än fyra år, vilket i förekommande fall ska anges redan vid ramavtalets ingående. Ett ramavtal där det inte finns särskilda skäl och som löpt under fyra års tid kan alltså inte förlängas. Det nya ramavtalet får ingås först efter att ha varit föremål för en ny upphandling.

Om din fråga istället gäller möjligheten att tilldela ett kontrakt (leveransavtal) med en leverantör inom ramen för ett ramavtal som lider mot sitt slut, så finns det inga begränsningar av denna möjlighet i LOU. Det saknas bestämmelser kring hur lång löptid ett leveransavtal enligt ett ramavtal får ha. Mot bakgrund av syftet med ramavtalens tidsbegränsning har dock Kammarrätten i Stockholm uttalat att även sådana leveransavtal som huvudregel får ha en maximal löptid om fyra år.

Detta hindrar dock inte att avropsavtal fortsätter att löpa efter ramavtalets slutdatum. Detta är även en logisk följd av att vissa typer av varor och tjänster kan kräva långa leveransperioder, och att det annars skulle krävas att samtliga avropsavtal för dessa varor skulle ske i början av ramavtalets löptid. I teorin kan det därför sägas möjligt att teckna ett fyraårigt leveransavtal på ramavtalets sista dag, förutsatt att det sker enligt de förutsättningar som följer av ramavtalet. Ett sådant agerande kan dock i vissa falla vara olämpligt rent affärsmässigt. Dessutom får en upphandlande myndighet inte använda ramavtal på ett otillbörligt sätt eller på så vis att konkurrensen förhindras, begränsas eller snedvrids.

Läs mer
Läs mer i inlägget Får kontraktets löptid gå utöver ramavtalets löptid? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 7 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – ramavtalets löptid
  • Kammarrätten i Stockholm i dom i mål 6372–15 – kontrakt som tilldelas enligt ett ramavtal som huvudregel får ha en maximal löptid om fyra år
  • skäl 61 i LOU-direktivet och förarbetena till 7 kap. 1 § LOU – en upphandlande myndighet får inte använda ramavtal på ett otillbörligt sätt eller på så vis att konkurrensen förhindras, begränsas eller snedvrids.
Med vänliga hälsningar,

Johan

04 oktober 2017 (Uppdaterat 30 augusti 2021)

Hej igen!

Tack för snabbt svar. Fick dock inte svar på huvudfrågan. Ska försöka vara lite tydligare.

Vi har för avsikt att träffa ett leveransavtal på fyra år, ramavtalet löper dock ut inom kort. Måste vi skriva exakt antal år i som leveransavtalet ska gälla (exempelvis 4 år). Eller kan vi skriva 2+2 år? Anledningen till att jag ställer frågan är att om vi skriver 2+2 år så innebär det i praktiken att om vi nyttjar de två sista optionsåren så blir det ett beslut/förlängning efter att ramavtalet/huvudavtalet upphört. Är det möjligt att göra på detta sätt?

Upphandlare

05 oktober 2017

Hej igen!

Jag ber om ursäkt om jag var otydlig i mitt tidigare svar.

Under förutsättning att det är tillåtet enligt villkoren i ramavtalet så finns det inget hinder mot att leveransavtalet skrivs med en option om 2+2 år.

Ett kontrakt får ändras i enlighet med en ändrings- eller optionsklausul utan att en ny upphandling måste genomföras, om kontraktets övergripande karaktär inte ändras. I förarbetena anges just en klausul som medger att avtalet får förlängas för en viss period, om parterna kommer överens om det som, som ett exempel på en ändringsklausul.

Nyttjandet av en sådan klausul kräver att förutsättningarna i paragrafens punktlista är uppfyllda. Klausulen måste således ha angetts i något av upphandlingsdokumentet i den ursprungliga upphandlingen som avsåg ramavtalet. Klausulen ska även beskriva under vilka förutsättningar klausulen kan tillämpas på ett klart, exakt och entydigt sätt samt ange omfattningen och arten av ändringarna som kan komma att göras.

Sammanfattningsvis så finns det inget hinder mot att leveransavtalet skrivs med en option om 2+2 år om möjligheten att använda en sådan klausul är tillåten enligt ramavtalets villkor.

Källhänvisningar
  • 17 kap. 10 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – ändringar av kontrakt och ramavtal på grund av ändrings- eller optionsklausuler
  • prop. 2015/16:195 s. 1128 – en klausul som medger att avtalet får förlängas för en viss period, om parterna kommer överens om det som, är ett exempel på en ändringsklausul.
Med vänliga hälsningar,

Johan

05 oktober 2017 (Uppdaterat 30 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.