Start

Hur långt får avtalets löptid vara för kontrakt respektive ramavtal?

Publicerad 30 augusti 2016
.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 30 augusti 2016

Tillåten löptid för ramavtal
Ett ramavtal som upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) får som utgångspunkt löpa i maximalt fyra (4) år, inklusive options- och förlängningsklausuler, när upphandlingen genomförs enligt de direktivstyrda reglerna. Ett ramavtal får då löpa under längre tid än fyra år endast om det finns särskilda skäl.

Hur lång tid ett ramavtal får löpa vid icke-direktivstyrd upphandling, alltså upphandling under tröskelvärdena samt av sociala tjänster och andra särskilda tjänster, avgörs av de grundläggande upphandlingsprinciperna och omständigheterna i det enskilda fallet. Det betyder att en löptid som kan anses vara tillåten i ett fall, inte nödvändigtvis anses tillåten i ett annat fall. Detta beror på att det saknas regler om en maximalt tillåten löptid i 19 kap. LOU.

Tillåten löptid för andra typer av avtal än ramavtal 
För andra typer av avtal än ramavtal, det vill säga kontrakt, finns det ingen längsta tillåtna avtalstid reglerad i lagstiftningen.

EU-domstolen har i en dom dock uttalat att det är främmande för regelverket att offentliga kontrakt ingås för obestämd tid i offentlig upphandling. I en senare dom har EU-domstolen uppgett att starka skäl, däribland upprätthållandet av konkurrensen, talar för att tilldelning av koncessioner (som i detta fall var aktuellt) för att en obegränsad tid inte är förenligt med EU:s rättsordning.

I förarbetena anges även att ett kontrakt innebär en marknadsintervention och att vad som är en acceptabel löptid för ett visst kontrakt därför ytterst får avgöras vid en proportionalitetsbedömning i förhållande till vad det är som anskaffas.

En annan aspekt av avtal som löper under mycket lång tid är att villkoren i sådana avtal i många fall löper en större risk att förändras på ett sådant sätt att avtalet blir att betrakta som ett nytt avtal som måste bli föremål för en annonserad konkurrensutsättning enligt reglerna i upphandlingslagstiftningen.

Sammanfattningsvis bör ett upphandlat kontrakt av såväl legala, praktiska och affärsmässiga skäl alltid vara tidsbegränsat.

Läs mer
För att läsa om när det anses föreligga särskilda skäl för att ett ramavtal ska löpa längre än fyra år, se inlägget När föreligger det särskilda skäl för en längre ramavtalstid än 4 år?.

Läs mer om överprövning av en upphandling på vår webbplats. Se även rättsfallen Kammarrätten i Stockholms domar i mål nr 5609--5629-10 och 1583–13, Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 3124-3127–13 samt Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2573–18.

Källhänvisningar
  • 7 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – ett ramavtal får löpa under längre tid än fyra år endast om det finns särskilda skäl.
  • EU-domstolens dom C454/06 Pressetext – det är främmande för regelverket om offentlig upphandling att offentliga kontrakt ingås för obestämd tid
  • EU-domstolens dom C-451/08 Helmut Müller – i vart fall starka skäl, däribland upprätthållandet av konkurrensen, talar för att tilldelning av koncessioner (som i detta fall var aktuellt) för en obegränsad tid inte är förenligt med EU:s rättsordning
  • prop. 2015/16:195 s. 515 – även ett kontrakt innebär en marknadsintervention och att vad som är en acceptabel löptid för ett visst kontrakt får ytterst avgöras vid en proportionalitetsbedömning i förhållande till vad det är som anskaffas.

Upphandlingsmyndigheten

30 augusti 2016 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.