Start

Är lokaltrafik undantaget upphandlingsplikt?

Jag undrar om det finns vissa områden som är undantagna lagkravet att upphandlas? Behöver vi upphandla exempelvis lokaltrafik eller tänker man att lokaltrafik inte går att upphandla eftersom det oftast bara finns en leverantör?

Finns detta skrivet någonstans i LOU?

Tack på förhand!

Cecilia Eklund

Publicerad 07 november 2019

Hej Cecilia,

Det finns vissa undantag från lagens tillämpningsområde i lagen om offentlig upphandling (LOU). Dessa undantag finns angivna i 3 kap. LOU. Där finns en bestämmelse om att vissa kontrakt som avser kollektivtrafik är undantagna LOU:s tillämpningsområde. Det är kontrakt som avser kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana eller på vatten.

I lagen om kollektivtrafik (kollektivtrafiklagen) finns bestämmelser om kollektivtrafik på väg, järnväg, vatten, spårväg och med tunnelbana. Lagen bygger på en EU-förordning (kollektivtrafikförordningen). Bestämmelserna om upphandling av kollektivtrafik återfinns i 4 a kap. kollektivtrafiklagen.

Kortfattat kan man säga att kollektivtrafik som huvudregel ska upphandlas, men beroende på vilket trafikslag som upphandlas, eller om det upphandlas som en tjänst eller en koncession ska olika regler tillämpas.

Källhänvisningar
  • 3 kap. 28 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – undantag från lagens tillämpningsområde avseende vissa kollektivtrafiktjänster
  • 4 a kap. lag (2010:1065) om kollektivtrafik (kollektivtrafiklagen) – om upphandling av kollektivtrafik
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 (kollektivtrafikförordningen) – regler om kollektivtrafik
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2338 av den 14 december 2016 om ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg (ändringsförordningen) – öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg.

Med vänlig hälsning,

Mattias

Upphandlingsjurist

11 november 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.