Start

Kan en fastighetsöverlåtelse inom kommunen utgöra statsstöd?

Hej!
Fastighetsöverlåtelser inom en kommun (förvaltning-bolag, bolag-bolag) måste väl göras till marknadsvärdet eller finns det undantag? Vad gäller?
Jag har hört att bokförda värdet tillämpas i vissa kommuner vilket borde strida mot statsstödsreglerna?
Hälsningar Fia Hendar

Fia Hendar

Publicerad 22 januari 2020

Hej Fia,

Vilket värde som ska användas vid fastighetsöverlåtelser inom en kommunkoncern eller mellan förvaltningen och kommunkoncernen följer av andra regler än statsstödsreglerna, såsom kommunallagen, lagen om särskilda kommunala befogenheter, bolagsrättsliga regler om koncernbidrag, skattelagstiftningen och regler om bokföring och redovisning. Det omfattas inte av Upphandlingsmyndighetens uppdrag att ge vägledning i hur dessa regelverk sak tillämpas. För stöd i frågor om hur kommunen ska tillämpa nämnda lagar kan exempelvis hänvisas till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Bokföringsnämnden (BFN) och Skatteverket.

Statsstödsreglerna kan bli tillämpliga vid fastighetsöverlåtelser. Så är fallet om det offentliga, till exempel en kommun, genomför en transaktion med förmånliga villkor med en mottagare som driver en konkurrensutsatt verksamhet. Om en konkurrensutsatt verksamhet får en fördel (gynnas) jämfört med andra aktörer kan det påverka konkurrensen och handeln inom EU. I ett sådant fall kan transaktionen omfattas av statsstödsreglerna.

För att det ska vara fråga om statsstöd måste fem kriterier vara uppfyllda. Alla fem kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om ett statsstöd. Läs gärna mer om kriterierna och vad statsstöd är på vår webbplats.

Av din fråga framgår inte vilken typ av verksamhet som aktörerna i transaktionen bedriver. För att det ska vara fråga om ett statsstöd måste transaktionen ge en viss konkurrensutsatt verksamhet en fördel som verksamhetens konkurrenter inte skulle ha fått vid motsvarande transaktion med en kommersiell aktör som drivs av ett långsiktigt vinstintresse. Stödet måste också kunna påverka konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna. Nedan följer en kort beskrivning av de kriterier som måste vara uppfyllda för att det ska röra sig om statsstöd.

Kriteriet offentliga medel
För att en åtgärd ska utgöra ett statsstöd ska åtgärden finansieras genom offentliga medel och kunna kopplas till det offentliga, till exempel en kommun. Det krävs alltså att det är fråga om en överföring av medel som kan kopplas till kommunen. Även en åtgärd som utförs av ett privat eller ett offentligt organ som inte är en myndighet eller en beslutande församling men som har utsetts att administrera en åtgärd, kan kopplas till det offentliga. Det innebär att statsstödsreglerna kan aktualiseras om kommunen har haft inflytande över hur ett kommunalt ägt företag agerar med avseende på åtgärden. Däremot kan ett affärsdrivande företags agerande i den löpande affärsverksamheten inte hänföras till det offentliga enbart för att företaget ägs av kommunen.

Företagskriteriet
All verksamhet som bedrivs på en marknad betraktas i princip som företag. Det relevanta i det sammanhanget är inte verksamhetens rättsliga form eller ägarförhållanden, utan att verksamheten tillhandahåller varor eller tjänster på en marknad. Företagskriteriet tar inte heller hänsyn till eventuellt vinstintresse eller om verksamheten är vinstdrivande. Även en icke-vinstdrivande verksamhet kan således vara ekonomisk och därmed kan alltså även en fastighetsförsäljning från kommunen till ett kommunalt ägt bolag respektive mellan sådana bolag omfattas av en tillämpning av statsstödsreglerna.

Selektivitetskriteriet
Om vedertagna redovisningsregler följs bör tillämpningen av dessa regler normalt inte innebära ett statsstöd eftersom alla aktörer i motsvarande situation skulle ha gjort motsvarande tillämpning enligt den nationella normen för fastighetsvärdering. Om nationella regler för fastighetsvärdering följs och dessa regler även skulle ha tillämpats av privata företag bör det inte vara fråga om ett statsstöd eftersom åtgärden då inte är selektiv.

Gynnandekriteriet
Om värderingen skiljer sig från den värdering som en motsvarande privat aktör skulle ha gjort kan det var fråga om ett gynnande.

Läs mer om när en fastighetstransaktion gynnar mottagaren på vår webbplats. Se även vår vägledning om att undvika statsstöds­problem i exploateringsprocessen på vår webbplats.

Konkurrens- och samhandelskriteriet
De flesta stöd anses uppfylla konkurrens- och samhandelskriteriet om det inte handlar om ett stöd med helt lokal påverkan. Stöd som uppgår till mindre belopp kan dock utformas för att uppfylla villkoren i någon förordning om stöd av mindre betydelse.

Läs mer om villkoren i förordningar om stöd av mindre betydelse på vår webbplats.
 
Möjligheter att lämna statsstöd
Allt statsstöd är inte förbjudet enligt statsstödsreglerna. Statsstöd får lämnas om det först godkänts av Europeiska kommissionen eller om det utformats enligt vissa undantagsregler.

Läs mer om möjligheterna att lämna statsstöd på vår webbplats.

Statsstödsreglerna ställer alltså inte några krav på hur fastighetsöverlåtelser redovisas eller värderas men en fastighetstransaktion kan i ett visst fall omfattas av begreppet statligt stöd vilket enligt lagen (2013:388) om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler kan innebära att fastighetsöverlåtelsen inte får genomföras innan stödet har godkänts av Europeiska kommissionen.
 
Källhänvisningar
Artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Med vänlig hälsning,

Christian

Jurist

28 januari 2020 (Uppdaterat 14 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.