Start

Vilka statsstödsregler gäller för försäljning av offentligt ägd egendom som till exempel skogsmark?

Vilka är de grundläggande statsstödsbestämmelserna som måste beaktas vid försäljning av fast statlig egendom (exv. skogsmark)?

Roger Berggren

Publicerad 31 augusti 2020

Hej Roger,

Inledningsvis vill vi upplysa om att Upphandlingsmyndigheten ger vägledning till kommuner och regioner om tillämpningen av statsstödsreglerna. När det gäller vägledning till staten om tillämpningen av statsstödsreglerna är det främst Regeringskansliet man ska vända sig till. Tillsynen avseende medlemsstaternas tillämpning av statsstödsreglerna utövas av Europeiska kommissionen (EU-kommissionen).

Vad som är statsstöd följer av artikel 107.1 fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt och det är den grundläggande statsstödsbestämmelsen. Statsstödsreglerna kommer in lite överallt i både statens, kommunernas och regionernas verksamheter. Det offentliga ska därmed beakta statsstödsreglerna vid en försäljning.

Vad är statsstöd?
Begreppet ”statsstöd” handlar om stöd från det offentliga (staten, kommuner, regioner, kommunala bolag) till företag som bedriver ekonomisk verksamhet. Stöd är all typ av överföring av offentliga medel, det vill säga direkta bidrag, indirekt förmån eller fördel, borgensåtaganden, lån på icke affärsmässiga villkor, köp av varor och tjänster till överpris, men också försäljning till underpris. Ett gynnande där kostnader minskar, som annars normalt belastar ett företags budget, utgör ett statsstöd. En försäljning till marknadsmässigt pris uppfyller inte det så kallade gynnandekriteriet och kan därför inte vara ett statsstöd. Marknadsmässigt pris fås genom exempelvis en konkurrensutsättning eller en värdering av minst en (1) oberoende värderingsman. På så sätt kan statsstödsproblematik undvikas vid en försäljning. Men en försäljning till ett lägre pris än marknadspriset behöver inte vara ett statsstöd eftersom det inte är säkert att övriga kriterier i begreppet statligt stöd är uppfyllda.

Statsstöd är olagligt, om inte det är godkänt före av EU-kommissionen, ett gruppundantag är tillämpligt eller de minimis-reglerna är tillämpliga. Om den åtgärd som det offentliga vill vidta är ett statsstöd, så måste det alltså hanteras i enlighet med statsstödsreglerna.

När är upphandlingslagarna tillämpliga?
I sammanhanget kan också nämnas att upphandlingslagarna omfattar de tillfällen då en upphandlande myndighet (till exempel en kommun) köper en vara, tjänst eller en byggentreprenad. Upphandlingslagarna omfattar alltså normalt sett inte de tillfällen en upphandlande organisation säljer tillgångar.

Läs mer
För information om hur en kommun ska förhålla sig transparent vid försäljning av kommunal egendom samt om den måste acceptera det högsta budet vid en konkurrensutsättning, se vårt inlägg Hur förhåller sig statsstödsreglerna till försäljning av kommunal egendom? i vår Frågeportal.

För mer information om vad som är statsstöd finns på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Annika G W

17 september 2020 (Uppdaterat 01 september 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.