Start

Avtalsvillkorens giltighet upphandlingsrättsligt och avtalsrättsligt

Hej!

Är det möjligt för två parter att avtala bort befrielsegrund för ansvar vid oförutsägbara händelser (Force Majeure), eller skulle det anses utgöra ett oskäligt villkor?

Joel

Publicerad 16 mars 2020

Hej Joel,

Det framgår inte av din fråga om situationen avser ändringar av ett befintligt avtal, eller om det handlar om att ha en sådan klausul i ett kommande avtal. Vi utgår ifrån att det är den sistnämnda situationen som avses. Återkom gärna med ett förtydligande om ni har missuppfattat din fråga.

Avtalsvillkor ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv
Utgångspunkten är att avtalsvillkoren ska vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Om en sådan klausul är förenlig med de grundläggande principerna måste prövas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

En fråga som kan uppkomma i sammanhanget är hur ingående domstolen, vid en överprövning av en upphandling, skulle pröva om klausulen strider mot de grundläggande principerna eller inte. Detta eftersom klausulen reglerar förhållandet mellan parterna i det kommande avtalsförhållandet, inte under upphandlingsfasen. Ett sådant resonemang fördes av Förvaltningsrätten i Karlstad i mål nr 2788–15. Målet rörde delvis frågan om en vitesklausul i det kommande avtalet var oproportionerlig eller inte. Domstolen konstaterade att det är rimligt att ett avtal innehåller en vitessanktion för att i möjligaste mån undvika eller begränsa eventuella förseningar vid motpartens fullgörande av sina förpliktelser. Vidare menade domstolen att det inte ankom närmare på domstolen att pröva vitesbeloppen som sådana, men beloppen ansågs inte orimliga till den grad att de stred mot lagen om offentlig upphandling (LOU).

Avtalsvillkor ur ett avtalsrättsligt perspektiv
En av grundvalarna i avtalsrätten är att ingångna avtal ska hållas. Vidare är avtalslagen dispositiv, vilket betyder att avtalslagen gäller i den mån parterna inte har avtalat annat. Ur ett avtalsrättsligt perspektiv kan allt för långtgående avtalsvillkor betraktas som oskäliga. Även om ett avtalsvillkor vid avtalets ingående kan anses vara skäligt kan händelser som inträffar efter denna tidpunkt leda till att villkoret vid ett senare tillfälle anses vara oskäligt. Huruvida en klausul där parterna avtalat bort befrielsegrund på grund av oförutsedda omständigheter ska betraktas som skälig eller inte får bedömas utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

Källhänvisningar
  • 4 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – de grundläggande upphandlingsprinciperna
  • 36 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) – generalklausul om rättshandlingars ogiltighet, oskäliga avtalsvillkor kan jämkas.
Med vänlig hälsning,

Mattias

19 mars 2020 (Uppdaterat 17 mars 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.