Start

Är detta en felaktig användning av skattemedel med anledning av coronaviruset?

Hej Björn,

Upphandlingsrättsliga aspekter
Det är upp till varje upphandlande myndighet att säkerställa att gällande regler följs. Huruvida den upphandlande myndigheten (i ditt fall kommunen) är skyldig att använda befintliga avtal vid inköp av varor och tjänster är främst en avtalsrättslig fråga. Läs mer om detta i inlägget Får vi köpa från leverantörer utanför vårt ramavtal? i vår Frågeportal. De inköp som görs vid sidan av det befintliga avtalet ska göras enligt reglerna i upphandlingslagstiftningen.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling. Om du misstänker att en upphandlande myndighet bryter mot någon av upphandlingslagarna kan du anmäla detta till Konkurrensverket. Du hittar kontaktuppgifter till Konkurrensverket på deras webbplats.

På vår webbplats kan du även läsa om de rättsmedel som finns tillgängliga för leverantörer och tillsynsmyndigheten i det fall en upphandlande myndighet bryter mot upphandlingsreglerna.

Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset får vi många frågor till Upphandlingsmyndigheten just nu om vad som gäller vid upphandling vid krissituationer. Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått.

Statsstödsrättsliga aspekter
En annan aspekt på din fråga är om det du beskriver kan vara ett statsstöd. Upphandlingsmyndigheten ger vägledning till kommuner och regioner om tillämpningen av statsstödsreglerna, men utövar inte någon tillsyn. Det är Europeiska kommissionen (kommissionen) som utövar tillsyn avseende medlemsstaternas tillämpning av statsstödsreglerna.

För att avgöra om en åtgärd utgör otillåtet statsstöd behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall, vilket innebär att vi inte kan svara på din fråga. Läs mer om vad som är statsstöd på vår webbplats.

Om du anser att en åtgärd kan utgöra ett olagligt statsstöd kan du till att börja med vända dig till kommunen och påtala det. En kommun kan enligt statsstödslagen vara skyldig att kräva tillbaka stödet från köparen. Beslut fattade av en kommun kan överklagas genom ett kommunalbesvär till förvaltningsdomstol. Läs mer om de kommunalrättsliga aspekterna nedan.

Kommunalrättsliga aspekter
Upphandlingsmyndigheten ger varken stöd om, eller utövar tillsyn över, det kommunalrättsliga regelverket. Kommunalrättsliga beslut kan överklagas genom en laglighetsprövning. Om beslutet däremot avser beslut som omfattas av exempelvis lagen om offentlig upphandling (LOU) eller någon av de andra upphandlingslagarna, kan beslutet inte överklagas enligt kommunallagen (KL) utan då gäller bestämmelserna om överprövning i LOU.

Källhänvisningar
  • 13 kap. 1 § kommunallag (2017:725) (KL) – varje kommunmedlem får överklaga lagligheten av ett beslut som en kommun eller region har fattat
  • 20 kap. 19 § lag (2016:1146) om offentlig upphandling (LOU) – beslut där LOU är tillämplig får inte överklagas med stöd av 13 kap. kommunallagen.
Med vänlig hälsning,

Mattias

24 mars 2020 (Uppdaterat 22 mars 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.