Start

Får kommunen gå in med aktieägartillskott till kommunalt AB som verkar på privat marknad?

Är det enligt reglerna om ett AB där kommunen har majoritet och drivs med förlust kommunen går in med aktieägartillskott och ger förlustgarantier? Bakgrunden till frågeställningen är ett förlusttyngt turismföretag där kommunen nyligen har gjort ett aktieägartillskott för att förhindra konkurs.

Björn Jonsson

Publicerad 20 mars 2020

Hej Björn,

Inledningsvis kan nämnas att Upphandlingsmyndigheten ger vägledning till kommuner och regioner om tillämpningen av statsstödsreglerna, men utövar inte någon tillsyn. Det är Europeiska kommissionen (kommissionen) som utövar tillsyn avseende medlemsstaternas tillämpning av statsstödsreglerna.

För att veta om en viss åtgärd är tillåten måste en bedömning göras i det enskilda fallet utifrån samtliga omständigheter. Upphandlingsmyndigheten bistår gärna med generell vägledning och information men gör inte bedömningar i enskilda fall. Generellt sett gäller följande.

När det föreligger statsstöd
Statsstöd är som utgångspunkt förbjudet om det inte godkänts av kommissionen eller utformats enligt vissa undantagsregler. Statsstöd är när det offentliga, till exempel en kommun eller region, stöttar en ekonomisk verksamhet med offentliga medel. Ett exempel på något som kan vara ett statsstöd är ett aktieägartillskott från en offentlig aktör som en privat ägare som drivs av ett långsiktigt vinstintresse inte skulle ha beslutat om, det vill säga ett inte marknadsmässigt aktieägartillskott. Bedömningen av om en åtgärd är marknadsmässig görs alltså utifrån hur en privat aktör hade kunnat förväntas agera i en jämförbar situation. Om den offentliga aktörens aktieägartillskott är mer förmånligt för företaget än de aktieägartillskott en privat ägare hade kunnat beslut om kan det innebära att mottagaren får en fördel (detta kallas för gynnandekriteriet). För att en sådan fördel ska vara ett statsstöd krävs också att fördelen kan påverka konkurrensen och handeln inom EU. De sistnämnda kraven på att konkurrensen och handeln inom EU ska påverkas är lågt ställda och är oftast uppfyllda redan när mottagaren har fått en fördel.

Om kommunen eller regionen däremot agerar på samma sätt som en privat aktör hade gjort i en motsvarande situation är det frågan om ett marknadsmässigt agerande som inte omfattas av statsstödsreglerna. Läs mer om vad som är statsstöd på vår webbplats.

Mer information om hur du bedömer om ett beslut av det offentliga är marknadsmässigt kan du läsa i vår vägledning Är investeringen statsstöd? som finns publicerad på vår webbplats. Du kan även se en föredragning om en praktisk tillämpning av vägledningen på vår webbplats. I vägledningen redogör konsultfirman Copenhagen Economics för företagsekonomiska metoder för att bedöma när investeringar, lån och garantier från kommuner och regioner är marknadsmässiga och hur dessa metoder kan användas i statsstödsbedömningen. Dessa metoder kan även användas vid en bedömning av om ett aktieägartillskott är marknadsmässigt eller inte.

Statsstöd med anledning av det nya coronaviruset
Om det är fråga om statsstöd finns det särskilda riktlinjer för när kommissionen kan godkänna stöd till företag i svårigheter. Med anledning av det nya coronaviruset finns det nu särskilda statsstödsrättsliga möjligheter att lämna stöd till företag vars svårigheter kan kopplas till pandemin, detta gäller oavsett om företaget är ett kommunalt eller privat bolag. Läs mer om aktuella statsstödsfrågor med anledning av covid-19 på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Annika G W

26 mars 2020 (Uppdaterat 23 mars 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.