Start

Hur vet jag om vår ideella förening är upphandlingspliktig?

Hej!
Jag sitter med i styrelsen för en ideell bygdegårdsförening och läser just nu in mig på leaderbidrag. Där står det att man måste ta reda på om vi är upphandlingsskyldiga. Hur vet jag om vi är upphandlingsskyldiga eller inte?

Tusen tack!

Vänligen,
Sofia

Sofia

Publicerad 30 mars 2020

Hej Sofia,

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.
 
Vad är en upphandlande myndighet och hur bedömer vi om vår förening omfattas av definitionen?
Med upphandlande myndigheter avses statliga och kommunala myndigheter samt beslutande församlingar i en kommun eller en region. Även vissa offentligt styrda organ räknas som en upphandlande myndighet enligt definitionen i LOU.

Med offentligt styrt organ menas en sådan juridisk person som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och
  1. som till största delen är finansierad av staten, en kommun, en region eller en upphandlande myndighet,
  2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, en region eller en upphandlande myndighet, eller
  3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet ledamöter är utsedda av staten, en kommun, en region eller en upphandlande myndighet.
Ideella föreningar har som utgångspunkt inte någon upphandlingsskyldighet enligt LOU, men i de fall den ideella föreningen är att anse som ett offentligt styrt organ kan föreningen vara skyldig att tillämpa upphandlingslagstiftningen. För att avgöra om en ideell förening är ett offentligt styrt organ måste en bedömning göras i det enskilda fallet. Om en förening tillgodoser behov i det allmännas intresse och om någon av förutsättningarna i punkt 1–3 är uppfyllda är föreningen att anses som ett offentligt styrt organ som är upphandlingsskyldig enligt upphandlingslagstiftningen.

Notera att även om en organisation är att anse som ett offentligt styrt organ behöver det inte innebära att organisationen ska anses vara det för alltid. Förutsättningarna för organisationen kan ändras över tid och leda till att man inte längre uppfyller kriterierna för att vara ett offentligt styrt organ, eller omvänt.

Kan ett bidrag vara förenad med villkor om att följa delar av upphandlingslagstiftningen?
Även om en ideell förening inte är ett offentlig styrt organ så är det inte ovanligt att ett bidrag från exempelvis EU eller en myndighet förenas med villkor som innebär att bidragsmottagaren ska beakta de grundläggande upphandlingsprinciperna vid anskaffning av varor och tjänster. För att veta om detta gäller för leaderbidrag eller inte så rekommenderar vi att ni ställer frågan till den organisation som leaderbidraget erhålls från.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – definition offentlig upphandling
  • 1 kap. 22 § LOU – definition upphandlande myndighet
  • 1 kap. 18 § LOU – definition offentligt styrt organ.
Med vänlig hälsning,

Alexandra

Strategisk inköpare

01 april 2020 (Uppdaterat 06 oktober 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.