Start

Är det möjligt att häva ett avtal när leverantören sålt en del av verksamheten?

Hej,

Jag vill bara försäkra mig om att vi gör rätt. Vår leverantör har sålt den del av sin verksamhet, inklusive sopmaskiner, som utförde gatusopning. De erbjuder oss att överlåta avtalet till firman som de sålt verksamheten till. Men så som vårt avtal är skrivet så tolkar jag det som att vi kan häva avtalet. Avtalet gäller ett år till. Så här står det under punkten 8.

K8 AVBESTÄLLNING OCH HÄVNING (ABFF 15 KAP 8)
K8.1 AVBESTÄLLNING
Överlåtelse av kontrakt: Kontraktet får inte överlåtas på annan utan B:s godkännande.
I enlighet med ABFF 15.

K8.2 HÄVNING
Om L inte fullgör sitt åtagande på ett kontraktsenligt sätt och inte vidtar rättelse på anmaning från B, äger B rätt att häva kontraktet med omedelbar verkan utan rätt till ersättning/skadestånd för L. Endast ersättning för godkänt nedlagt arbete ersätts härvid. Hävningsgrund föreligger dessutom om L försätts i konkurs eller i övrigt finnes vara på sådant obestånd att företaget inte förväntas fullgöra sina
åtaganden.
Ändring av ABFF 15 kap 8 § 2. Tiden för rättelse ändras från 30 dagar till 10 dagar.

MVH
Frida

Frida

Publicerad 30 mars 2020

Hej Frida,

Kan ni häva ert avtal?
Din fråga är främst av avtalsrättslig karaktär och får avgöras utifrån vad som anges i avtalet gällande hävning och allmän avtalsrätt. För stöd i ert enskilda fall rekommenderar vi att ni tar kontakt med en jurist, antingen i den egna organisationen eller på den privata marknaden.

Möjligheten att byta leverantör
Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras genom att en leverantör byts ut mot en annan leverantör utan en ny upphandling om den nya leverantören helt eller delvis inträder i den ursprungliga leverantörens ställe till följd av företagsomstruktureringar och att inträdet från den nya leverantören inte medför andra väsentliga ändringar av kontraktet och ramavtalet.

Det är även möjligt för en underleverantör till leverantören att utan en ny upphandling inträda i leverantörens ställe till följd av en överenskommelse mellan leverantören, myndigheten och underleverantören.

Det finns inget stöd i lagen om offentlig upphandling (LOU) för att en leverantör ensidigt kan välja att överlåta avtalet till en annan leverantör, utan för att ändringen ska vara möjlig att genomföra krävs att alla parter i avtalet är överens om ändringen. Ni är alltså inte skyldiga att acceptera ändringen.

En upphandlande organisation ska se till att kontrakt och ramavtal innehåller villkor som gör det möjligt att avsluta kontraktet eller ramavtalet om det, till exempel, genomförts en ändring som inte är tillåten enligt LOU. Att genomföra ett byte av leverantör utan den upphandlande organisationens godkännande och utan stöd i avtalet kan alltså innebära en otillåten ändring som organisationen har rätt att avsluta avtalet till följd av. Det måste dock finnas stöd i avtalet för att avsluta det i förtid.

Sammanfattningsvis
Om leverantören i ditt exempel inte längre kan leverera i enlighet med avtalet och den upphandlande organisationen inte tillåter ett byte av leverantör kan det alltså vara tillåtet att avsluta avtalet om det finns villkor som stöder detta. Om det inte finns villkor i avtalet som behandlar den uppkomna situationen gäller allmän avtalsrätt.

Läs mer
Läs mer om byte av leverantör på vår webbplats.

Källhänvisning 
  • 17 kap. 13 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – byte av leverantör
  • 17 kap. 17 § LOU – avslutande av kontrakt och ramavtal.
 
Med vänlig hälsning,

Rasmus

01 april 2020 (Uppdaterat 04 april 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.