Start

Ska alla direktupphandlingar i ett projekt räknas samman vid uppskattningen av upphandlingens värde

Hej! Sitter och granskar ett ärende där de gjort direktupphandlingar som överstiger direktupphandlingsgränsen under projektets gång. Stödmottagaren hänvisar till att de inte överstigit direktupphandlingsgränsen för varje räkenskapsår men är nästan säker att det är under hela projektet som gäller. Vart kan jag hitta lagstöd för detta?

Linus

Publicerad 31 mars 2020

Hej Linus,

Värdet av en upphandling är det totala belopp som, enligt den upphandlande myndighetens uppskattning, ska betalas enligt de varukontrakt, tjänstekontrakt eller byggentreprenadskontrakt som ingår i upphandlingen. Det är möjligt att genomföra direktupphandlingar för varor och tjänster av samma slag till ett värde som understiger direktupphandlingsgränsen per räkenskapsår, men det är inte tillåtet att dela upp en upphandling, exempelvis årsvis, i avsikt att kringgå bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling. En uppdelning får endast delas upp så att bestämmelserna om exempelvis annonsering inte blir tillämpliga om det finns objektiva skäl. För att avgöra om det har funnits objektiva skäl att dela upp upphandlingarna i det aktuella projektet måste en bedömning göras i det enskilda fallet utifrån samtliga omständigheter.

Beräkna värdet av en direktupphandling
Vid beräkning av värdet av en direktupphandling ska den upphandlande myndigheten räkna med andra direktupphandlingar av samma slag som har genomförts av myndigheten under räkenskapsåret. Direktupphandlingar som har ett naturligt samband i tid och beträffande innehåll kan vara upphandlingar av samma slag. Om en direktupphandling omfattar flera olika delar och respektive del ingår i ett större projekt kan det finnas anledning att beräkna värdet av upphandling med beaktande av samtliga delar.

Läs mer om hur man kan bedöma om inköpen är av samma slag i vår vägledning Är inköpen av samma slag?, se särskilt sida 15-16 som tar upp vad som gäller när inköpen har ett naturligt samband i tid och beträffande innehåll.

Läs mer 
Läs mer om hur värdet av en upphandling ska beräknas om upphandlingen avser flera delkontrakt i inlägget Hur beräknas tröskelvärdet av en upphandling med flera delkontrakt? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 5 kap. 3 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – beräkning av värdet av en upphandling över tröskelvärdet
  • 5 kap. 7 § LOU – förbud att dela upp en upphandling så att bestämmelserna över tröskelvärdet inte blir tillämpliga
  • 19 kap. 8 § LOU – beräkning av värdet av en upphandling under tröskelvärdet samt förbud att dela upp upphandlingen med avsikt att kringgå bestämmelserna i LOU
  • prop. 2009/10:180 s. 293 - direktupphandlingar som har ett naturligt samband i tid och beträffande innehåll kan vara upphandlingar av samma slag.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Upphandlingsjurist

03 april 2020 (Uppdaterat 10 februari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.