Start

Hur beräknas tröskelvärdet av en upphandling med flera delkontrakt?

Hej!

Hur ska värdet beräknas på en delad byggentreprenad? Dvs man upphandlar exempelvis bygg, mark, el, vvs och luft var för sig och uppdrar till exempelvis byggentreprenören att svara för samordningen. De olika delarna har avtal med beställaren och blir sidoentreprenörer till varandra.

Hur ska tröskelvärdet beräknas, hela byggentreprenaden (dvs alla delarna tillsammans) eller per del?

A

Publicerad 30 april 2019

Hej,

Om en upphandlande myndighet ska genomföra en upphandling av en byggentreprenad (eller varor eller tjänster) och vill dela upp upphandlingen i flera delkontrakt gäller följande.

Huvudregel
Om en upphandling innebär att flera kontrakt upphandlas i form av delkontrakt ska som huvudregel det sammanlagda värdet av delkontrakten beaktas när det avgörs om upphandlingens värde uppgår till tröskelvärdet. Om tröskelvärdet överskrids, är huvudregeln att samtliga delkontrakt ska upphandlas enligt bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdena.

Undantag från huvudregeln
Ett enskilt delkontrakt kan undantas från huvudregeln om det enskilda delkontraktets värde är lägre än
  • 80 000 euro för varor och tjänster respektive
  • 1 000 000 euro för byggentreprenader.
Begränsning av undantagets omfattning
Det finns även en begränsning av hur undantaget får tillämpas. Om flera mindre kontrakt var för sig beräknas understiga de ovan nämnda beloppen, men där dessa tillsammans överstiger 20 procent av det sammanlagda värdet av alla delkontrakt, ska vart och ett av delkontrakten upphandlas enligt bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdet.

Med anledning av den språkliga utformningen av den aktuella bestämmelsen kan den tolkas på två sätt.

En tolkning av bestämmelsen är att om det finns flera delkontrakt som understiger beloppsgränserna, men där alla sådana delkontrakt tillsammans överstiger 20 procent av det totala värdet av alla delkontrakt, måste de direktivstyrda reglerna tillämpas på alla delkontrakt.

I motsvarande artikel 5.10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) anges att ”[d]et sammanlagda värdet av de delar som därigenom tilldelas utan att tillämpa detta direktiv får dock inte överskrida 20 % av det sammanlagda värdet av alla delar som den föreslagna byggentreprenaden, den föreslagna anskaffningen av likartade varor eller det föreslagna tillhandahållandet av tjänster har delats upp i”.

En annan tolkning av bestämmelsen är att det endast är de delkontrakt som avses tilldelas utan att tillämpa de direktivstyrda reglerna som tillsammans inte får överstiga 20 procent av det sammanlagda värdet av alla delkontrakt. En sådan tolkning skulle innebära att om en upphandling är uppdelad i delkontrakt där flera av delkontrakten understiger beloppsgränserna (80 000 respektive 1 000 000 euro) ovan, och den upphandlande myndigheten endast avser att tillämpa bestämmelsen i 5 kap. 8 § LOU på ett av dessa delkontrakt, är det endast detta delkontrakt som inte får överstiga 20 procent av det totala värdet för att begränsningen i undantaget ska vara aktuellt.

De delkontrakt som undantas från bestämmelserna om upphandling över tröskelvärdet med stöd av den aktuella bestämmelsen ska upphandlas enligt 19 kap. eller 19 a kap. LOU.

Vid upphandling av byggentreprenader ska även 5 kap. 9 § LOU tillämpas.

Läs mer
Läs även inlägget Hur beräknar man värdet av en upphandling med separata delkontrakt? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 5 kap. 8 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – och artikel 5.10 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – beräkning av upphandlingens värde vid upphandling av delkontrakt
  • 5 kap. 9 § LOU – beräkning av upphandlingens värde vid upphandling av en byggentreprenad
  • Falk, Jan-Erik, Lag om offentlig upphandling - en kommentar, Jure, Stockholm, 2011, s. 148–152.
Med vänlig hälsning,

Mattias

10 maj 2019 (Uppdaterat 16 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.