Start

Kan vi tillåta en privatperson att delta som leverantör i en offentlig upphandling?

Publicerad 08 april 2020
Vi undrar om vi kan upphandla en privatperson som leverantör och denne fakturerar via en mellanhand, ex frilandsfinans.se?

Bo

Publicerad 08 april 2020

Hej Bo,

Måste leverantören ha en viss bolagsform?
Upphandlingslagstiftningen innehåller inga bestämmelser som reglerar vilken bolagsform en leverantör ska ha för att kunna delta i en offentlig upphandling eller hur faktureringen från en leverantör ska lösas. Av definitionen i lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår att med en leverantör avses alla fysiska eller juridiska personer som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader. Något direkt upphandlingsrättsligt hinder för den upphandlande organisationen att upphandla sina varor och tjänster av en privatperson finns därmed inte.

Det är inte tillåtet att, i en upphandling, ställa ett krav som innebär att alla som deltar i upphandlingen ska vara fysiska personer eller att alla ska vara juridiska personer. Däremot får en upphandlande myndighet ställa ett kvalificeringskrav som innebär att leverantören ska vara registrerad i ett aktiebolag-, handelsbolag- eller föreningsregister eller motsvarande register. Någon möjlighet att ställa ett motsvarande kvalificeringskrav som är till förmån för fysiska personer finns inte. När en upphandlande organisation genomför en upphandling bör organisationen noga överväga vilka kvalificeringskrav som är lämpliga att ställa utifrån föremålet för upphandlingen, vilka potentiella leverantörer som finns samt ta hänsyn till de grundläggande upphandlingsprinciperna.

Notera att även om det inte finns något upphandlingsrättsligt hinder från att upphandla varor och tjänster från en privatperson så finns det andra bestämmelser som kan bli aktuella. Som exempel kan nämnas lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (e-fakturalagen) samt skattelagstiftningen avseende exempelvis skyldigheten att göra skatteavdrag och betala socialavgifter.

Läs mer
Läs mer i vår Frågeportal om vad e-fakturalagen innebär i inlägget Lagen om e-faktura vid upphandling gäller sedan den 1 april 2019. För mer information om hur e-fakturalagen ska tillämpas hänvisar vi till Frågor och svar på Myndigheten för digital förvaltning (DIGG:s) webbplats.

För mer information om vilka skatterättsliga aspekter som kan bli aktuella hänvisar vi i första hand till Skatteverkets webbplats. Läs gärna även inlägget Går det att ställa krav på att en anbudsgivare ska vara godkänd för F-skatt? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 16 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) samt prop. 2015/16:195 s. 941 – med leverantör avses alla fysiska eller juridiska personer som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader
  • 4 kap. 4 § LOU samt prop. 2015/16:195 s. 973–974 – en leverantör får inte uteslutas från att delta i en upphandling endast på grund av krav på att leverantören ska vara en fysisk eller en juridisk person
  • 14 kap. 2 § LOU – en upphandlande organisation får ställa krav på att leverantören ska vara registrerad i ett aktiebolags-, handelsbolags eller föreningsregister eller motsvarande register som förs i den stat där leverantörens verksamhet är etablerad.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

14 april 2020 (Uppdaterat 11 april 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.