Start

Hur görs behövlighetsbedömningen när det finns flera identifierade risker?

Publicerad 16 april 2020
Hur ska man väga bedömningen vid identifierade risker i en behövlighetsbedömning? Tex. i upphandlingen kanske har en yrkesgrupp där flera risker identifierats medan det inte förekommer i andra yrkesgrupper. Eller vid hur många risker totalt ska man göra bedömningen att det är behövligt att ställa villkoren?

Linnea

Publicerad 16 april 2020

Hej,

Som du nämner så kan en upphandling omfatta flera olika yrkesgrupper som ska utföra kontraktet. Den behövlighetsbedömning som en upphandlande organisation behöver göra inför en upphandling ska avse faktorer som har anknytning till det som upphandlas, det vill säga vara kopplade till kontraktsföremålet. Det innebär att bedömningen ska ta sikte på de arbetstagare/yrkesgrupper som förväntas utföra det kontrakt som ska upphandlas.

Däremot kan arbetstagare som ska utföra mindre eller indirekta arbetsuppgifter undantas från behövlighetsbedömningen. Det är inte alltid proportionerligt att ställa arbetsrättsliga villkor för arbetsuppgifter som kan anses vara kringtjänster eller av lågt värde. Administrativ personal kan till exempel vara en sådan yrkesgrupp som skulle kunna undantas och andra yrkesgrupper som endast medverkar i begränsad omfattning.

Om behövlighetsbedömningen omfattar flera olika yrkesgrupper kan behövlighetsbedömningen leda till olika resultat för de olika yrkesgrupperna. Viktigt at komma ihåg är att det enligt upphandlingslagarna bara finns en skyldighet att ställa arbetsrättsliga villkor när det bedöms behövas. Det vill säga när upphandlande organisation finner att det finns risk för oskäliga arbetsvillkor vid utförandet av kontraktet för en viss yrkesgrupp.

Vi har i vårt stöd för att genomföra en behövlighetsbedömning angett några så kallade riskindikatorer för att kunna genomföra behövlighetsbedömningen. Förekomst av risk i flera riskindikatorer för en yrkesgrupp ökar risken för oskäliga arbetsvillkor under kontraktstiden. Däremot har vi inte vidare gått in på hur upphandlade organisationer kan väga resultatet från de olika riskindikatorerna mot varandra. Men behövlighetsbedömningen ska göras som en helhet utifrån den tillgänglig information upphandlande organisationer har.

För att se hur vi har resonerat kan du se vår vägledning publicerade riskbedömningar på vår webbplats. Där vi har ansett att det finns en risk för oskäliga arbetsvillkor har vi även fastställt arbetsrättsliga villkor. De fastställda villkoren finns i vår kriteriedatabas.

Med vänlig hälsning,

Lena

17 april 2020 (Uppdaterat 19 april 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.