Start

Vad gäller när det finns två bilagor (olika kollektivavtal) för samma typ tjänst?

Publicerad 13 maj 2020
En fråga avseende arbetsrättsliga villkor inom städtjänst. (På basnivå, särskilda kontraktsvillkor finns det två bilagor 1a och 1b).
 
Anta att statlig myndighet ställer arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal mellan Almega och kommunal, dvs enligt bilaga 1b istället för 1a (Fastighetsanställdas förbund och Almega). 
 
Är detta direkt felaktigt? Vilseleds leverantör till att kalkylera med en lägre lön än vad som får användas då det finns en särskild bilaga (1a bilaga) eller är det fritt fram att välja vilken bilaga och därmed nivåer?
 
Kan inte se att nivåerna är direkt jämförbara och kan därmed inte avgöra om det är vilseledande eller om det kan anses ok? 

Undrande

Publicerad 13 maj 2020

Hej,

Det finns två bilagor för våra arbetsrättsliga villkor för städtjänster då det finns flera olika centrala kollektivavtal som berör städning och lokalvård. Vi har valt att ange villkoren för de två generella centrala kollektivavtalen inom städ. Det är däremot den upphandlande organisationen som måste besluta vilket av dessa kollektivavtal som nivåerna för lön, semester och arbetstid ska utgå ifrån i den aktuella upphandlingen.

För att besvara din fråga behöver utgångspunkten vara hur bestämmelserna i upphandlingslagarna är formulerade och på vilket sätt de arbetsrättsliga villkoren ska tas fram. I upphandlingslagarna framgår att villkoren ska anges ”enligt de lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen”.
 
Utgångspunkterna behöver därför, enligt Upphandlingsmyndigheten, vara följande för att besvara frågan:
  • För det första ska nivåerna följa av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige. Båda kollektivavtalen som villkoren från bilaga a och b är baserade på är centrala kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige, dvs det är inte ett lokalt kollektivavtal eller företagsavtal. I detta avseende uppfyller både bilaga a och b lagens ena utgångspunkt och för att kunna ligga till grund för arbetsrättsliga villkor.
  • För det andra ska kollektivavtalet tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Vad ”motsvarande arbetstagare” betyder framgår av regeringens proposition om arbetsrättsliga villkor vid upphandling. Där står bland annat: ”att villkor ska anges ur det centrala kollektivavtal som är tillämpligt på arbetet” och ”att villkoren måste hämtas ur olika kollektivavtal beroende på vilken yrkesgrupp som sysselsätts i upphandlingen”. Det framgår också att det i vissa fall kan finnas flera olika kollektivavtal ”för vissa grupper av arbetstagare som sysselsätts i arbetet som omfattas av upphandlingen”.
Enligt Upphandlingsmyndighetens bedömning ska arbetsrättsliga villkor anges mot bakgrund av det arbete som omfattas av upphandlingen och därmed det kommande kontraktet. De arbetsrättsliga villkoren bör därmed, enligt vår uppfattning, hämtas ur ett kollektivavtal som är tillämpligt för de arbetstagare som ska sysselsättas genom upphandlingen.

Som vi beskriver i informationen om kriteriet i vår kriteriedatabas omfattar de olika kollektivavtalen för städtjänster städning som sker i olika typer av verksamhetslokaler. Av kollektivavtalet Serviceentreprenad mellan Kommunal och Almega framgår att det avtalet omfattar arbete som utförs vid sjukhus, vårdinrättningar och skolor. Om det till exempel är övervägande skolor och förskolor som kommer ingå i kontraktet är det Kollektivavtal Serviceentreprenad mellan Kommunal och Almega (bilaga 1b) som bör ligga till grund för villkoren. Om det istället är övervägande kontor eller annan verksamhet som inte specifikt nämns i kollektivavtalet mellan Kommunal och Almega så är det kollektivavtalet Serviceentreprenad mellan Fastighetsanställdas förbund och Almega (bilaga 1a) som bör ligga till grund för villkoren.

Är det blandande typer av verksamhetslokaler som ska städas i det upphandlade kontraktet så kan valet av vilket kollektivavtal som ska användas för att ange de arbetsrättsliga villkor baseras på en överviktsprincip som utgår från kollektivavtalens tillämpningsområden. Det vill säga den typ av verksamhet som har den största andelen av det uppskattade kontraktsvärdet bör ligga till grund för vilket kollektivavtal som bör användas för att ange villkoren.

Som statlig myndighet antar jag att ni inte upphandlar lokalvård för sjukhus, vårdinrättningar och skolor. Utan då bör ni enligt ovan resonemang ange era arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtalet Serviceentreprenad mellan Fastighets och Almega (bilaga 1a). Upphandlingsmyndigheten vill betona att vägledande praxis saknas i frågan och att rättsläget är oklart, för att bedöma om det är ”direkt felaktigt” att använda bilaga 1b istället för bilaga 1a i detta fall.

Oavsett vilka arbetsrättsliga villkor ni anger i er upphandling kan en leverantör uppfylla villkoren på olika sätt. Läs mer på vår webbplats om olika sätt för leverantörer att uppfylla de arbetsrättsliga villkoren. De leverantörer som är bundna av ett kollektivavtal ska följa det. Och i de fall en leverantör inte är bunden av ett kollektivavtal ska de som en grundläggande princip följa de arbetsrättsliga villkor ni anger i kontraktet.

Nivåerna för villkoren om lön, arbetstid och semester skiljer sig åt i de olika kollektivavtalen. Detta för att kollektivavtalen är framförhandlade i ett sammanhang för det område som omfattas av kollektivavtalen.

Källhänvisningar
  • prop. 2016/17:163 s. 72–75 – arbetsrättsliga villkor vid upphandling
  • 17 kap. 3 § första stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelse om hur nivåerna på de arbetsrättsliga villkoren ska räknas ut
  • 16 kap. 3 § första stycket lag (2016:1146) om upphandling om försörjningssektorerna (LUF) – bestämmelse om hur nivåerna på de arbetsrättsliga villkoren ska räknas ut
  • 14 kap. 3 § första stycket lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – bestämmelse om hur nivåerna på de arbetsrättsliga villkoren ska räknas ut.
Med vänlig hälsning,

Lena

14 maj 2020 (Uppdaterat 13 maj 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.