Start

Kan ett aktieägartillskott till ett kommunalt bostadsbolag utgöra otillåtet statsstöd?

Hej.

Om en mindre kommun i glesbygd skulle ge ett aktieägartillskott till det kommunala bostadsbolaget för att möjliggöra rivning av fastigheter skulle det utgöra otillåtet statsstöd? Rivningen i detta fallet behövs för att kapitalkostnaderna med att ha kvar fastigheterna är för höga och inga privata aktörer som vill köpa fastigheterna finns.
Då det i detta fall inte finns några privata aktörer och det är glesbygd så kanske regionalstödsundantaget är tillämpligt?
Min tanke är också att en privat aktör hade agerat likadant om pengar fanns inom ett koncernbolag.

Simon

Publicerad 18 juni 2020

Hej Simon,

Vi tolkar din fråga som att du undrar om ett aktieägartillskott från en kommun till det kommunala bostadsbolaget kan bli ett otillåtet statsstöd när stödet avser rivning av fastigheter. Vi tolkar det även som att du undrar om bedömningen i sin tur påverkas av att fastigheterna finns på en ort som kan betraktas ha en svag bostadsmarknad.

Då vi är osäkra på vad du menar med regionalstödsundantaget så kan vi inte kommentera om det bli tillämpligt eller inte. När det gäller regionalstöd rekommenderar vi att du i första hand vänder dig till Tillväxtverket genom funktionen kontakta oss på deras webbplats.

Kan ett aktieägartillskott till ett kommunalägt bolag utgöra statsstöd?
För att avgöra om ett aktieägartillskott utgör statsstöd eller inte, behöver kommunen göra en bedömning i det enskilda fallet. Om aktieägartillskottet kan ges på marknadsmässiga grunder så är det inte frågan om ett statsstöd. Kan aktieägartillskottet däremot inte ges på marknadsmässiga grunder innebär det att det föreligger ett statsstöd till det kommunala bostadsbolaget och då behöver kommunen utforma en statsstödsrättslig lösning för att kunna genomföra aktieägartillskottet.

Företagsekonomiska metoder används för att bedöma när investeringar, lån och garantier från det offentliga är marknadsmässiga. Dessa metoder kan även användas vid en bedömning om ett aktieägartillskott är marknadsmässigt eller inte. För att bedöma om ett beslut är marknadsmässigt och hur företagsekonomiska metoder kan användas i statsstödsbedömningen, bör du även läsa vår vägledning Är investeringen statsstöd? på vår webbplats.

Du kan även se kortfilmer om den praktiska tillämpningen av vägledningen, på webbsidan Hur används ekonomiska kalkyler vid stats­stöds­bedömningar? på vår webbplats.

Påverkas statsstödsbedömningen om aktieägartillskottet syftar till åtgärder på en ort med svag bostadsmarknad?
Med svag bostadsmarknad avses en marknad där efterfrågan på bostäder påverkas påtagligt av en varaktigt vikande arbetsmarknad, en varaktigt minskande befolkning, en förändrad befolkningsstruktur eller låga inkomster hos kommuninvånarna.

För mer utförlig information om affärsmässigt agerande på svaga bostadsmarknader, bör du läsa betänkandet EU & kommunernas bostadspolitik SOU 2015:58, se särskilt kapitel 8.

Utöver det marknadsmässiga agerandet, som inte innebär att det blir fråga om statsstöd, finns det även möjlighet att lämna lagligt statsstöd. Lagligt statsstöd till bostadsföretag på svaga bostadsmarknader kan vara möjliga
  1. enligt reglerna för tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (det s.k. SGEI-regelverket), eller
  2. med stöd av kommissionens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (omstruktureringsriktlinjerna).
Omstruktureringsriktlinjerna kan tillämpas under förutsättning att företaget faktiskt är i ekonomiska svårigheter. Ett stöd enligt omstruktureringsriktlinjerna måste anmälas till och godkännas av EU-kommissionen innan det får lämnas.

Om kommunen lämnar stöd enligt villkoren i tillämpligt SGEI-regelverk eller får ett statsstödsgodkännande från kommissionen enligt kommissionens omstruktureringsriktlinjer kan kommunen söka statsbidrag från Boverket. Statsbidrag kan sökas om förutsättningarna i förordning om statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad är uppfyllda.

Läs mer
Källhänvisningar
  • Europeiska unionens officiella tidning 2014/C149/01 – kommissionens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (omstruktureringsriktlinjerna).
  • Förordning (2018:111) om statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad.

Med vänlig hälsning,

Annika G W

24 juni 2020 (Uppdaterat 13 juli 2020)

Hej,

Vi har tagit fram en vägledning om kommunal finansiering av marknadskompletterande hyresbostäder för äldre på svaga bostadsmarknader. Vår vägledning avser ekonomiska och juridiska överväganden som en kommun med en svag bostadsmarknad bör göra om den vill finansiera en bostadsinvestering som inte kan motiveras av affärsmässiga skäl.

Läs mer
- Vägledningen om kommunal finansiering av marknadskompletterande hyresbostäder för äldre på svaga bostadsmarknader på vår webbplats.

Med vänlig hälsning,

Annika G W

02 februari 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.