Start

Ska anbuden alltid lämnas på svenska om inget annat anges?

Hej,

Om det inte står i avropet vilket språk anbudet ska vara skrivet på, kan man då anta att man även får lämna in ett anbud på engelska?
Eller ska man alltid förutsätta att anbudet ska vara skrivet på svenska om inget annat sägs?

Josefine

Publicerad 31 augusti 2020

Hej Josefine,

Det ska som utgångspunkt framgå av anbudsinfordran, det vill säga annonsen om upphandlingen eller i förekommande fall i förhandsannonsen, vilket språk som anbuden ska lämnas på. Det framgår dock varken av förarbetena till lagen om offentlig upphandling (LOU) eller av det bakomliggande direktivet vad som gäller avseende språkkrav vid en förnyad konkurrensutsättning. Eftersom en förnyad konkurrensutsättning ska genomföras på så sätt att de leverantörer som är parter i ramavtalet bjuds in att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtal, så skulle det kunna innebära att ett eventuellt språkkrav i annonsen för ramavtalet blir tillämplig även vid den förnyade konkurrensutsättningen.

Så vitt vi känner till har detta aldrig blivit prövat i domstol. Rättsläget avseende vilket språk ett anbud ska lämnas på i samband med en förnyad konkurrensutsättning, när det i upphandlingsdokumentet till den förnyade konkurrensutsättningen (avropsförfrågan) eller i ramavtalsvillkoren inte finns angivet ett visst språkkrav, får därmed betraktas som oklar. För att undvika eventuella missförstånd på grund av otydligheter i hur ett anbud ska lämnas in i samband med en förnyad konkurrensutsättning rekommenderar vi att ni ställer frågan till den upphandlande organisationen som genomför upphandlingen.

Kan den upphandlande myndigheten förkasta ett anbud som är skrivet på annat språk trots att det inte står något språkkrav i upphandlingen?
Nej, huvudregeln är att anbud kan lämnas på vilket som helst av EU-språken. En upphandlande organisation har dock möjlighet att besluta vilket språk anbuden får lämnas på, under förutsättning att detta inte står i strid med de grundläggande upphandlingsprinciperna. Om den upphandlande organisationen inte, i annonsen eller som ett obligatoriskt krav, har angett vilket språk anbuden ska lämnas på kan organisationen inte heller förkasta ett anbud endast för att den är skrivet på ett annat av gemenskapsrättens språk. Detta följer av den grundläggande upphandlingsprincipen om öppenhet. Öppenhetsprincipen innebär att den upphandlande organisationen ska agera på ett öppet sätt och att upphandlingsdokumenten bland annat ska innehålla samtliga krav som ställs.

Notera det vi skriver ovan om att det är oklart vad som gäller i samband med en förnyad konkurrensutsättning inom ramen för ett upphandlat ramavtal.

Läs mer
Läs mer om upphandlande organisationers möjlighet att ställa språkkrav i samband med offentlig upphandling i inläggen Krävs det engelska som språk vid upphandling över tröskelvärdet? och Kan man ställa krav på att intyg ska vara översatta till svenska av auktoriserad översättare? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • prop. 2015/16:195 s. 1050 – vilka uppgifter en annons om upphandling ska innehålla framgår av del C i bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet)
  • prop. 2015/16:195 s. 1051 – vilka uppgifter som en förhandsannons som anbudsinfordran ska innehålla framgår av del B avsnitt I och II i bilaga V till LOU-direktivet
  • 7 kap. 9 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vid en förnyad konkurrensutsättning ska de leverantörer som är parter i ramavtalet inbjudas att på nytt lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtalet
  • Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 301–14 – vilket språk som anbuden ska lämnas på ska, vid ett öppet förfarande, anges i annonsen om upphandlingen. Huvudregeln inom gemenskapen är att anbud kan lämnas på vilket som helst av gemenskapens språk. En organisation kan dock välja vilket språk som anbuden ska lämnas på, under förutsättning att kravet inte strider mot de grundläggande upphandlingsprinciperna.
  • Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 275-21 – i upphandlingsdokumenten angavs att ”Alla handlingar i anbudsansökan ska vara på svenska”. Kammarrätten bedömde att språkkravet omfattade samtliga handlingar i anbudsansökan, inklusive officiella myndighetshandlingar. Kammarrätten konstaterade vidare att kravet inte var oproportionerligt
  • Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2488–10 – avgörande där domstolen har konstaterat att ett krav på att anbud ska lämnas på svenska inte stred mot de grundläggande upphandlingsprinciperna.
Med vänlig hälsning,

Victoria

Jurist

07 september 2020 (Uppdaterat 06 september 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.