Start

Går det att byta angivna underleverantör under pågående upphandling?

Publicerad 11 september 2020
UM måste enligt LOU godkänna ett byte av underleverantör vars kapacitet åberopas för att uppfylla kvalificeringskrav, men hur är det med underleverantörer som kommer att användas för att utföra tjänster under kontraktstiden? Om UM med hänvisning till 17 kap 6§ har begärt in information om dessa underleverantörer med anbudet och anbudsgivaren har inkommit med informationen - är det då tillåtet att anbudsgivaren byter ut i anbudet angiven underleverantör innan tilldelning skett om det framgår av upphandlingsdokumentet att byte av underleverantörer är tillåtet under avtalstiden?


Anna

Publicerad 11 september 2020

Hej Anna,

Om en leverantör har angivit att en viss underleverantör kan komma att anlitas men istället anlitar en annan ska den upphandlande organisationen, enligt förarbetena, underrättas om detta. Det finns ingenting som tyder på att en sådan underrättelse inte kan göras under tiden upphandlingen pågår, så länge ingenting i upphandlingsdokumenten hindrar ett byte eller att det på annat sätt skulle bedömas vara oförenligt med de grundläggande upphandlingsprinciperna i det enskilda fallet.

Syftet med bestämmelsen om att upphandlande organisationer får begära uppgifter om planerade underleverantörer är att den upphandlande organisationen, utifrån de uppgifter som finns tillgängliga för leverantörerna, i ett tidigt skede ska kunna få indikationer på hur fullgörandet kommer att te sig för att på så sätt veta hur organisationen kan kontrollera uppfyllelsen av de ställda villkoren. Enligt författningskommentaren följer det av bestämmelsens ordalydelse att det inte går att ställa några högre krav på precisionen i de uppgifter som leverantörerna ska lämna på detta stadium. Det kan vara så att leverantören ännu inte kontrakterat några eller alla de underleverantörer som denne kommer att använda sig av.

Källhänvisningar
  • 17 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – uppgifter om planerade underleverantörer som en upphandlande myndighet får begära in av en leverantör
  • prop. 2015/16:195 s. 1126 – syftet med bestämmelsen och om en leverantör anger vissa underleverantörer men anlitar andra ska leverantören informera den upphandlande myndigheten om ändringarna annars saknas möjlighet att kontrollera om kontraktet fullgörs enligt de villkor som bestämts.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Upphandlingsjurist

17 september 2020 (Uppdaterat 20 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.