Start

Kan information hämtas från anbud avseende andra anbudsområden?

En upphandling av konsulttjänster är uppdelad i flera anbudsområden. I upphandlingsdokumentet framgår att om anbud lämnas på fler än ett anbudsområde och samma konsult offereras i flera av anbudsområdena behöver information om konsulten (kontaktuppgifter och CV) lämnas in för vart och ett av anbudsområdena. Vad gäller då ifall en anbudsgivare offererar samma konsult i flera anbudsområden, men har missat att lämnat konsultens kontaktuppgifter och CV för ett av anbudsområdena? Informationen finns alltså i anbudet, men avseende ett annat anbudsområde. Kan det anses som att UM har tillgång till informationen, men på ett annat ställe i anbudet, och att anbudet därför inte ska förkastas, eller är anbuden för de olika anbudsområdena att anse som separata så att UM inte kan ta hänsyn till information som anbudsgivaren har lämnat avseende ett annat anbudsområde?

Anna

Publicerad 14 september 2020

Hej Anna,

Inledningsvis vill vi informera om att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall, vi bistår däremot gärna med generell vägledning.

Ett anbud ska som utgångspunkt vara komplett och fullständigt. Det innebär att det ska innehålla alla som den upphandlande myndigheten har ställt krav på i upphandlingsdokumenten. Anbud som inte uppfyller obligatoriskt krav ska som utgångspunkt förkastas och det ankommer på anbudsgivaren att visa att det obligatoriska kravet är uppfyllt genom att ge in den information som den upphandlande myndigheten ställt krav på. Om en myndighet skulle godta ett anbud som inte uppfyller obligatoriska krav skulle det strida mot likabehandlingsprincipen.

Det finns dock en möjlighet för den upphandlande myndigheten att tillåta eller begära att en leverantör rättar en felskrivning, felräkning eller något annat fel i en handling som har lämnats av leverantören.

Läs mer om komplettering av anbud i vår Frågeportal, se inlägget Rättelse av fel, förtydligande och komplettering - får man godkänna att anbudsgivare kompletterar?

Information på fel plats i ett anbud
Frågan om information som lämnats på fel plats kan beaktas har tidigare berörts i rättspraxis. I ett avgörande från Kammarrätten i Jönköping hade leverantören som ansökt om överprövning fått sitt anbud förkastat på grund av brister i obligatoriska ordningskrav avseende var i anbudet efterfrågade uppgifter skulle lämnas. Kammarrätten konstaterade att det varit fråga om ett begränsat antal uppgifter och att myndigheten inte hade behövt leta efter den efterfrågade informationen. Det hade inte heller funnits något utrymme för missförstånd och syftet med kravet förfelades inte med en sådan tolkning. Kammarrätten fann vidare att ett krav som endast avser utformningen av anbuds-handlingarna och ”som inte tillåter denna typ av oväsentliga och bagatellartade misstag” skulle ha varit oproportionerligt. Kammarrätten ansåg därmed att leverantören hade uppfyllt det obligatoriska kravet och att myndigheten genom att inte beakta alla delar av svaret i anbudet hade brutit mot likabehandlingsprincipen.

I ett annat avgörande från Kammarrätten i Göteborg framgick de efterfrågade uppgifterna på annat sätt och av andra handlingar i anbudet. Frågan gällde om det var möjligt att beakta uppgifter om de anställdas utbildningar och erfarenheter som framgick av andra handlingar men som inte lämnats på rätt plats. Kammarrätten fann att det inte är tillåtet att anta ett anbud trots att de efterfrågade uppgifterna fanns i anbudet då de lämnats på fel plats.

Information i ett annat anbud
Vi har tolkat din fråga som att det rör sig om en upphandling men där tilldelning av kontrakt sker i separata delar. Det innebär vanligtvis att de olika delarna anses fristående från varandra. Detta talar emot att ovan nämnda domar är möjliga att tillämpa på information som lämnats i ett annat anbudsområde. Rättsläget är dock oklart och ytterst får rättstillämpningen avgöra.

Källhänvisningar
  • Högsta förvaltningsdomstolen dom i mål 2016 ref. 37 – anbud som inte uppfyller alla obligatoriska krav ska förkastas
  • Kammarrätten i Jönköping dom i mål nr 2896–16 - krav som endast avser utformningen av anbudshandlingarna och som inte tillåter oväsentliga och bagatellartade misstag kan vara oproportionerliga
  • Kammarrätten i Göteborg dom i mål nr 757–16 - det är inte tillåtet att anta ett anbud trots att de efterfrågade uppgifterna fanns i anbudet då de lämnats på fel plats
  • 4 kap. 13–17 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tilldelning av kontrakt i separata delar
Med vänlig hälsning,

Josefine

Upphandlingsjurist

22 september 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.